Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:4 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden foreta seg noe for å utarbeide felles retningslinjer og regler for elever i ungdomstrinnet som tar fag i videregående opplæring, og hvem bør, etter statsrådens mening, ha finansieringsansvaret for denne ordningen?

Begrunnelse

Ved innføring av Kunnskapsløftet ble det åpnet for muligheten for at elever på ungdomstrinnet kunne ta fag i videregående opplæring. Ved et slikt system åpner man for at skoleiere av grunnskole og videregående kan samarbeide om å tilby elever på ungdomstrinnet fag i videregående opplæring for å sikre fleksibilitet i utdanningsløpet. Imidlertid viser rapporter fra skoler rundt omkring i landet at omfang og innretning på ordningen varierer, i og med at det er kommuner og fylkeskommuner som er eiere av henholdvis grunnskoler og videregående skoler. Slik vil det variere fra kommune til kommune om elevene på ungdomstrinnet faktisk får dette tilbudet, og omfanget av tilbudet vil også variere.
Et nytt problem oppstår i forhold til kostnadsfordeling siden grunnskoler og videregående skoler belaster ulike budsjetter, og det er ulike nivåer som er skoleeier. I enkelte fylker fakturerer fylkeskommunene grunnskolene for elever på ungdomstrinnet som tar fag i videregående opplæring, mens det andre steder er organisert som et spleiselag mellom kommuner og fylkeskommuner. Et slikt system kan være uheldig siden tilbudet elevene da får, er avhengig av om kommunen/fylkeskommunen er positivt innstilt til ordningen og hvordan de prioriterer offentlige midler.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Stortinget har i Innst. S. nr. 268 (2003-2004) sluttet seg til at eiere av grunnskoler og videregående skoler kan samarbeide om å tilby elever på ungdomstrinnet å ta fag i videregående opplæring. For skoleårene 2006-2007 og 2007-2008 har vi sagt at et slikt tilbud kan gis som forsøk. I orienteringer til skolene og skoleeierne er det opplyst at vi vil vurdere ulike regler for å ta fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet med sikte på å utarbeide slike regler til skoleåret 2008-2009. Vurderingen vil også omfatte at Kunnskapsdepartementet skal fastsette regler knyttet til hvem som skal ha finansieringsansvar for ordningen.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å innhente informasjon om og utrede forhold rundt ordningen at elever på ungdomsskolen skal kunne ta fag fra videregående opplæring. Direktoratet har både foretatt en kartlegging og kommet med forslag til retningslinjer. Jeg tar med bakgrunn i dette sikte på å utarbeide nye retningslinjer for fag i videregående opplæring på ungdomstrinnet gjeldende fra og med skoleåret 2008/2009.