Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:6 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hvilke konkrete tiltak vil justisministeren sette i gang for å få ned saksbehandlingstiden hos Spesialenheten for politisaker?

Begrunnelse

I Rogalands avis den 27.09.07 kunne vi lese om den uholdbare lange saksbehandlingstiden på oppimot 19 måneder hos Spesialenheten for politisaker. 73 saker er i dag uavklart ved Stavanger politistasjon. Det betyr at en rekke tjenestemenn i lange perioder lever under et umenneskelig press fordi spesialenheten for politisaker har en altfor lang behandlingstid. Det er på ingen måte akseptabelt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har som mål at saksbehandlingstiden i Spesialenheten skal reduseres betydelig. På denne bakgrunn ble budsjettrammen til Spesialenheten økt fra og med 2007. Styrkingen har bidratt til at Spesialenheten i løpet av 2007 vil ha opprettet flere etterforsker- og juriststillinger. Videre sendte Justisdepartementet i januar 2007 ut et høringsbrev med forslag til tiltak og organisatoriske endringer av Spesialenheten. Forslagene innebar blant annet sammenslåing av regioner og tilførsel av faglige ressurser, herunder å styrke etterforskningsavdelingene med jurist og etterforsker samt å styrke den sentrale ledelsen på Hamar. Tiltakene er ment å sikre raskere og mer effektiv saksbehandling i en mindre sårbar og mer fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.

Videre har Regjeringen for 2008 foreslått en ytterligere styrking av Spesialenhetens budsjettrammer, jf. St.prp.nr 1 (2007-2008). Styrkingen skal gå til dekning av de organisatoriske endringene, herunder videreføring av tidligere og opprettelse av nye stillinger i den sentrale ledelsen på Hamar og i de regionale etterforskningsavdelingene. Dette er tiltak som skal bidra til å redusere saksbehandlingstiden. Spesialenheten er også i ferd med å innføre elektronisk saksbehandlingsverktøy som skal bidra til en mer effektiv saksavvikling.

Avslutningsvis vil jeg nevne at Justisdepartementet har startet arbeidet med å forberede en evaluering og gjennomgang av Spesialenheten for politisaker og den administrative klageordningen i politiet for å vurdere om dagens ordninger fungerer etter intensjonen. Evalueringen planlegges gjennomført i 2008.