Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:7 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden personlig bidra til at lokalbefolkningen og kommunestyret i Nannestad ikke blir overkjørt ved etableringen av et nytt ventemottak for asylsøkere som er nektet opphold i Norge, på det nedlagte sykehjemmet Fagerli i Nannestad kommune?

Begrunnelse

Mandag 01 okt. 07 åpner et splitter nytt ventemottak for asylsøkere som er nektet opphold i Norge på det nedlagte sykehjemmet Fagerli i Holter i Nannestad. Det har kommet som et sjokk på inbyggerne i kommunen, som mener at det nærmest har dukket opp over natten. Innbyggerne mener også at informasjonsmangelen i denne saken er uakseptabel. Ordfører i Nannestad sier saken ikke er blitt forelagt politikerne i Nannestad kommune. Det første ventemottak i Norge ble etablert i Lier kommune i 2006. Da ble det stort opprør blant lokalbefolkningen og kommunestyret fordi saken ikke ble forelagt lokale myndigheter. Den gangen beklagde statsråden at kommunestyret følte seg overkjørt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis gi uttrykk for at jeg på bakgrunn av informasjonen jeg har mottatt fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har oppfattet at prosessen overfor Nannestad kommune har vært konstruktiv. UDI har underveis i prosessen oppfattet kommunen som positiv til etableringen av ventemottaket, bl.a. har Rådmannen uttrykt et ønske om at rekrutteringen av medarbeidere til ventemottaket skal skje fra nærmiljøet i den grad dette er mulig. Også viktigheten av in-formasjon til nærmiljøet er blitt understreket. Dette er forsøkt imøtekommet ved informa-sjonsmøter og ved utlysing av stillinger i aktuelle lokal- og regionaviser. Basert på de erfa-ringer UDI har opplyst om, vil jeg gi honnør til Nannestad kommune for positiv innstilling og konstruktivt samarbeid så langt, når det gjelder etableringen av dette ventemottaket.

Som kjent gir Stortinget hvert år gjennom et eget romertallsvedtak det til enhver tid ansvarlige departement fullmakt til å inngå avtaler om drift av asylmottak. Det er lang tradisjon for at det operative ansvaret for etablering og nedlegging av mottak delegeres til UDI. Direktoratet skal sørge for at det til enhver tid er et tilstrekkelig antall mottaksplasser, nå også ventemottaks-plasser, slik at vi oppfyller våre internasjonale og nasjonale forpliktelser med hensyn til inn-kvartering av asylsøkere og personer med endelig avslag som fortsatt befinner seg her. Som hovedregel vil jeg derfor ikke gripe inn i slike saker, da jeg altså har pålagt UDI å etablere mottaks- og ventemottaksplasser når det er behov for det.

I tråd med regelverket om konkurranseutsetting av offentlige anskaffelser, utlyser UDI kon-kurranser om drift av mottak/ventemottak i en nærmere definert region. Selve konkurransesi-tuasjonen har innvirkning på hvor tidlig det er praktisk mulig å gi informasjon, både for driftsoperatør og for UDI. Eksempelvis kan det gå noe tid fra konkurransen blir kunngjort til driftsoperatøren finner aktuell bygningsmasse og dermed en potensiell vertskommune. UDI kjenner på sin side ikke til de konkrete alternativene før de ulike tilbudene er mottatt. Aktuelle tilbydere er iht. konkurransegrunnlaget forpliktet til å ha møte med potensielle vertskommu-ner i forkant av at tilbud blir levert.

I dette konkrete tilfellet er bygningsmassen eid av Oslo kommune, men har beliggenhet i Nannestad kommune. Den aktuelle bygningsmassen har tidligere vært brukt som sykehjem, men har senest vært brukt som institusjon innen rusomsorgen. Driftsoperatøren har i tråd med konkurransegrunnlaget avholdt møte med vertskommunen v/Rådmannen i forkant av at tilbud ble innlevert, og kommunen ble orientert i eget brev om at tilbud ville bli innlevert. UDI kon-taktet på sin side Rådmannen som del av sin vurdering av de ulike tilbudene, og fikk verifisert at det ikke var noen innvendinger fra kommunens side til en slik etablering. UDI har oppfattet kommunen som positivt innstilt, og har også fått opplyst at det ikke er nødvendig med bruks-endring ifm. etableringen.

Konkurransen ble avgjort 19. september, og Hero mottak og kompetanse AS fikk tilslaget med sitt tilbud i Nannestad. Kommunen ble orientert samme dag, og fikk dagen etter tilsendt brev med en nærmere orientering om tilbudets innhold og planlagt framdrift. Deretter har driftsoperatøren orientert det lokale lensmannsdistriktet om etableringen. UDI har på sin side sendt informasjonsbrev til de aktuelle kommunale instansene i Nannestad, fylkeslegen og fylkesmannen i Oslo og Akershus og Romerike politidistrikt.

4. oktober ble det avholdt møte mellom kommunen, driftsoperatøren og UDI, og mellom UDI og naboene. Driftsoperatøren har i forkant av oppstarten distribuert et informasjonsskriv til naboene, og der det ble tatt initiativ til et eget informasjonsmøte 8. oktober.

Jeg vil avslutningsvis si at det ikke er uvanlig at potensielle vertskommuner og lokalmiljø er skeptiske til mottaksetableringer. Derfor legger jeg stor vekt på at UDI skal sørge for en best mulig dialog med aktuelle vertskommuner underveis i prosessen. Jeg oppfatter at det i denne saken har vært en tett kontakt både fra direktoratets side og fra driftsoperatøren.