Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:8 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva vil Statsråden gjøre for at Stortingets standpunkt angående hovedkontor blir fulgt opp av StatoilHydro?

Begrunnelse

I forbindelse med etableringen av StatoilHydro 1. oktober 2007 skriver selskapet på sine nye hjemmesider "StatoilHydro har sine største aktiviteter i Norge, og har forretningsadresse i Stavanger. Hovedkontoret er delt mellom Stavanger og Oslo."
I Innst. S. nr. 243 (2006-2007) sier en enstemmig komité "Komiteen vil understreke at selskapets forretningskontor/hovedkontor skal være i Stavanger, slik Statoils hovedkontor er i dag." Som kjent hadde Statoil ikke et delt hovedkontor før 1. oktober 2007. Selskapet bruker også begrepet "forretningsadresse", selv om det korrekte begrepet i aksjeloven er "forretningskontor" - slik som Stortinget skriver. Dette skaper usikkerhet om selskapets planer.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I § 2 i StatoilHydros vedtekter heter det at "Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune". Denne formuleringen er i tråd med de krav til vedtektsfestelse som følger av allmennaksjelovens § 2-2. Dette er også omtalt i St.prp. 60 (2006-2007) Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet hvor det står at "Det er foreslått at selskapets forretningskontor skal være i Stavanger".

Videre står det blant annet i samme proposisjon at "Stavanger vil representere det geografiske tyngdepunktet for selskapet. Regjeringen legger til grunn at hovedkontoret skal være i Stavanger. Lokaliseringen vil videreføre Stavangers sterke rolle og posisjon i norsk olje- og gassvirksomhet og legge til rette for å videreutvikle kompetansemiljøet i regionen".

I proposisjonen vises det også til at "Konsernfunksjoner vil ligge både i Stavanger og Oslo, og konsernsjefen vil ha kontor begge steder", og videre: " De viktigste forretnings- og virksomhetsområder vil drives fra Stavanger, Oslo, Bergen, og Trondheim."

På side 8 i proposisjonen gjengis regjeringens hovedsyn slik: "Regjeringen legger til grunn at selskapets hovedkontor skal være i Stavanger slik som Statoils hovedkontor er i dag."

Som representanten Høie viser til, sluttet en enstemmig energi- og miljøkomitè seg til dette gjennom Inst. S. nr. 243 (2006-2007).

Jeg kan forsikre representanten Høie om at dette ligger fast, og legger til grunn at selskapet vil følge opp regjeringens og Stortingets syn på dette punktet.