Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:12 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil statsråden, i samarbeid med samferdselsdepartementet, næringen og politiet, gjøre for å sikre at taxinæringen i Oslo beskyttes mot juks og svindel og for å bekjempe den organiserte kriminaliteten som bruker næringen?

Begrunnelse

I den siste tiden har vi sett en rekke eksempler på omfattende og organisert skattejuks innenfor taxinæringen i Oslo. Ifølge næringen finnes det eksempler på at sjåfører driver ulovlig og at sjåfører er involvert i organisert kriminalitet. Næringen har gitt uttrykk for sin bekymring for utviklingen og har derfor etterlyst et sterkere engasjement fra Regjeringens side.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Yrkestransportloven, som sorterer under Samferdselsdepartementet, er en næringslov som har som det primære formålet å sikre brukerne av transport et tilfredsstillende transporttilbud, både når det gjelder godstransport og persontransport i og utenfor rute. I dag gjøres dette ved at loven setter krav om løyve for å drive nevnte former for transport. Når det gjelder drosje, er løyvene i tillegg undergitt en offentlig behovsprøving. De felles løyvekravene består i krav om økonomisk garanti, faglig kompetanse og god vandel. Vandelskravet skal dokumenteres ved fremlegging av politiattest ved søknad om løyve, og ny vandelsattest skal fremlegges minst hvert femte år. Vandelskravet er ikke oppfylt dersom man er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet eller er ilagt straff for alvorlig lovovertredelse, inkludert overtredelser av regelverk som gjelder utøvelse av næringsvirksomhet generelt. Det er den enkelte fylkeskommune og Oslo kommune som er myndighetsorgan etter loven, og således tildeler løyve og kaller tilbake løyver når vilkårene for det foreligger.

For fører av løyvepliktig persontransport kreves det i tillegg kjøreseddel utstedt av politiet. For å kunne få kjøreseddel må man bl.a. ha en slik vandel at politiet ikke finner en uskikket til å virke som fører av buss/drosje. Kjøreseddelen gjelder for en periode på ti år, etter fylte 60 år for fem år.

I utgangspunktet har alle virksomheter (forvaltning og næringsliv) et ansvar i forhold til tiltak innenfor sitt ansvarsområde, jf. herunder i forhold til egenkontroll. Det er imidlertid viktig med en dialog og samordning mellom berørte etater, innenfor rammen av gjeldende regelverk.

Det er, som tidligere omtalt i media, satt i gang et arbeid mellom flere departementer for å styrke og samordne innsatsen, slik at uregelmessigheter i næringen mer effektivt kan forebygges, avdekkes og sanksjoneres strafferettslig og/eller administrativt. Jeg vil også nevne at jeg og justisministeren avholdt et møte med Norges Taxiforbund mandag 8. oktober for å se på hva vi sammen kan gjøre.

I dette arbeidet blir flere forhold gjennomgått. Sentralt er økt kontroll med næringen. Økt oppdagelsesrisiko kombinert med rask oppfølging og sanksjonering av overtredelser anses som et effektivt tiltak i forhold til de nevnte målsettingene.

I forhold til administrative sanksjoner i form av tilbakekalling av kjøreseddel og løyve, er det spesielt aktuelt å vurdere bedre informasjonstilgang mellom skatte- og trygdemyndighetene på den ene side og løyvemyndigheten. Det er også aktuelt å se nærmere på krav som skal stilles til taksameter og til innholdet i næringens rapporteringplikt til offentlige myndigheter.

Næringen selv har og et ansvar for å bidra til at uregelmessigheter forebygges. Jeg vil derfor i dette arbeidet også ha dialog med næringen.

Jeg kan forsikre representanten om at jeg vil følge denne saken nøye.