Skriftlig spørsmål fra Kirsti Saxi (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:15 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kirsti Saxi (SV)

Spørsmål

Kirsti Saxi (SV): Blefjell sykehus i Telemark har søkt Helse-og omsorgsdepartementet om å bli nasjonalt kompetansesenter for lokalsykehusene (jf. brev fra sykehuset datert 14/6-07).
Hvordan vurderer statsråden ideen om et slikt kompetansesenter, og ser statsråden nytten av lokaliseringen av et slikt senter i Tinn kommune i tråd med søknaden fra Blefjell sykehus?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Lokalsykehus utgjør en viktig del av norsk helsetjeneste. Regjeringens holdning er at ingen lokalsykehus skal legges ned, og at det desentraliserte sykehustilbudet skal opprettholdes, jf. Soria Moria-erklæringen. Regjeringen vil imidlertid fortsette arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. I dette inngår arbeidet med å videreutvikle lokalsykehusene. Departementet arbeider derfor med å følge opp rapporten "Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede", avgitt departementet i mars 2007. Oppfølgingen vil bli omtalt i revidert nasjonalbudsjett. Videre har jeg i høst fordelt 50 millioner kroner på en rekke prosjekter ved lokalsykehusene (jf. omtale under kap. 732, post 70 i St. prp. nr. 1 2007-2008). Det skal også jobbes langsiktig med utviklingen av lokalsykehusene. Et interdepartementalt utvalg skal bistå i dette arbeidet.

Det er etablert et eget system for opprettelse av nasjonale medisinske kompetansesentra. I dag finnes 47 slike sentra. Disse har som sin primære oppgave å drive forskning og kompetansespredning innenfor sitt felt. De regionale helseforetakene er ansvarlig for drift av nasjonale medisinske kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten. I tråd med dette fremmes søknader om etablering om nasjonale medisinske kompetansesentra normalt av et regionalt helseforetak. Søknadene skal ifølge dagens regelverk vurderes av Sosial- og helsedirektoratet, som er departementets faglige rådgiver, før beslutning i departementet. Direktoratet skal innhente råd fra bl.a. de fire medisinske dekanene og fagdirektørene i de regionale helseforetakene, før det utformer sine vurderinger.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for tiden med å utforme et nytt og helhetlig styringssystem for høyspesialisert pasientbehandling og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten. Både fordi det etablerte styringssystemet for de nasjonale kompetansesentrene i spesialisthelsetjenesten er oppe til vurdering, og fordi det ønskelige er at søknader om etablering av nye kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten kommer via de regionale helseforetakene, har departementet oversendt søknaden fra Blefjell sykehus og Tinn kommune om å bli nasjonalt kompetansesenter for lokalsykehusene, jfr. brev av 14. juni 2007, til Helse Sør-Øst RHF.