Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:17 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden klargjøre hvorvidt et vedtak om å nekte LLH mulighet til å informere om homofili i skolen er i pakt med opplæringsloven og i hvilken grad den enkelte skoles ledelse og elevråd kan overprøve et slikt vedtak?

Begrunnelse

Forslaget til homoplan i Bergen skal behandles av bystyret 15. oktober, og i dag kom innstillingen fra komiteen for Finans, kultur og næring som har hatt ansvaret for å utarbeide planen.
I nesten 30 år har LLH, og de siste årene også Skeiv Ungdom, informert skoleklasser i ungdomstrinnet om homofili. Dette var det også lagt opp til skulle fortsette som en del av homoplanen.

I komitéinnstillingen heter det:

"Skolens lærere og helsepersonell tillegges oppgaven å undervise/gi informasjon innen de tema som angår homofili. Å la utvalgte organisasjoner enten ta del i undervisning eller utarbeide materiell omkring dette tema, kan ansees å være i konflikt med foreldreretten."

På denne bakgrunn ber jeg herved statsråden avklare hvorvidt dette er et vedtak som er forenlig med opplæringsloven.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Læreplanene i Kunnskapsløftet fastsetter som kjent mål for opplæringen i de ulike fagene. Gjennom Kunnskapsløftet gis den enkelte skole stor grad av handlefrihet i forhold til hvordan de ulike tema i læreplanen behandles og hvilke metoder som benyttes. Opplæringsloven og læreplanene er likevel ikke til hinder for at en kommune som skoleeier legger føringer på innholdet i undervisningen i enkelte fag ved de ulike skolene i kommunen innenfor rammene av læreplanen.

Når det gjelder temaet samliv, seksualitet og behandling av tema som angår homofili er dette nedfelt som konkrete kompetansemål i flere fag. Blant annet er det i fagene naturfag, samfunnsfag og KRL nevnt flere kompetansemål knyttet til seksualitet og seksuell orientering. Elevene skal blant annet drøfte problemstillinger knyttet til ulik seksuell orientering, samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering, samt reflektere over etiske spørsmål rundt heterofili og homofili.

Jeg synes det er positivt at organisasjoner med særlig kunnskap om og engasjement rundt viktige temaer som homofili, kan bidra til at barn og unge blir informert om dette. Det bør i denne sammenheng nevnes at Skolenettet.no har egne sider knyttet til samliv og seksualitet hvor det blant annet finnes informasjon om ressursmiljøer og organisasjoner, herunder LLH, som kan være verdifulle for skolene i undervisningen.

Avslutningsvis må det bemerkes at foreldreretten slik den fremkommer i barnelovgivningen og menneskerettighetene ikke er til hinder for at slike organisasjoner informerer elever om homofili i undervisningen eller utarbeider materiale til bruk i opplæringen.