Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:19 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Etter nyutnevnelsen har ministeren vært høyt på banen og lovet "tidenes satsning på fornybar energi" - omtrent de samme ordene som sin forgjenger brukte før ny støtteordning for fornybar energi ble lansert. Støtteordningen ble slaktet fra "alle" hold.
Er det slik å forstå at man nå vil jobbe for å innføre en bedre ordning for fornybar energi enn den som ble lansert nylig, og vil det i den sammenheng være aktuelt å opprette ny kontakt med Sverige på dette området?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det legges opp til en sterk økning i satsingen på energiomleggingstiltak i regi av Enova i 2008. Forslaget i statsbudsjettet betyr en samlet ramme for 2008 på om lag 1 450 mill. kroner. Dette er en økning på om lag 660 mill. kroner i forhold til 2007.

Den økte økonomiske rammen gir grunnlag for å styrke satsingen på alle områdene innen fornybar energi. Høsten 2007 skal Olje- og energidepartementet inngå en ny avtale med Enova med et nytt ambisiøst resultatmål. Satsingen rettet mot husholdningene vil bli styrket og det skal etableres en egen støtteordning til investeringer i infrastruktur for fjernvarme. En langsiktig oppbygging av infrastruktur for fjernvarme legger forholdene til rette for økt bruk av bioenergi, avfall, spillvarme og andre miljøvennlige energiressurser. Tiltakene vil være viktige for å få til utskifting av oljekjeler.

Regjeringen har vedtatt å innføre en støtteordning for fornybar elektrisitet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007) om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder. Støtteordningen er forutsigbar og gir investorene sikkerhet for at prosjekter som inngår kontrakt med Enova får støtte for produksjonen over 15 år. I budsjettet for 2008 er det foreslått en ramme for ordningen på 630 mill. kroner.

Det tas sikte på at ordningen skal tre i kraft 1. januar 2008. Olje- og energidepartementet vil vurdere ordningen i lys av utviklingen i markedet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007). Eventuelle justeringer i ordningen vil da gjelde for kraftproduksjon fra anlegg som bygges etter at endringer i ordningen er vedtatt. Olje- og energidepartementet vil følge nøye med på hvilken effekt ordningen har.