Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:20 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vil statsråden innføre overgangsordninger slik at fordypningspoengene elever som avslutter skolegangen 2008 har fått, vil telle med i opptak på høyere utdanning selv om de først starter etter 2009?

Begrunnelse

Fra og med 2009 blir inntaksreglene for høyere studier endret ved at fordypningspoengene fra videregående skole ikke lenger vil være tellende. Samtidig har årets kull i 2. klasse valgt fordypningsfag med den tro at de til sammen kunne samle 4 fordypningspoeng ved å fordype seg i forskjellige fag. Siden disse nå ikke vil telle, vil det kunne få følger ved søknad om opptak på høyere studier hvis en velger å vente ett eller flere år med å starte på høyere studier. Det bør derfor være en overgangsordninger for årets kull.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Etter dagens regelverk kan det, ved opptak til høyere utdanning, gis inntil fire fordypningspoeng for fag fra videregående opplæring utover den obligatoriske fordypningen i ett fag. I de nye opptaksreglene til høyere utdanning som ble vedtatt 31. januar 2007 er ikke disse reglene om tildeling av fordypningspoeng videreført. De nye reglene gjelder fra og med opptaket til høyere utdanning høsten 2009, dvs. at fra dette tidspunktet skal ingen få tildelt fordypningspoeng ved søkning om opptak til høyere utdanning. Under høringen av forslaget til nye opptaksregler høsten 2006 kom det ikke vesentlige innvendinger til de nye reglene.

Hovedhensikten med nåværende bestemmelse om tildeling av fordypningspoeng har vært å påvirke ungdom på studieforberedende tilbud innen videregående opplæring til å velge flere enn ett studieretningsfag med stort timeomfang framfor å velge mange og små valgfag. Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble kravet til faglig fordypning i videregående opplæring vesentlig skjerpet. I Kunnskapsløftet må alle elever i studieforberedende utdanningsprogram ha minst to fordypningsfag fra eget programområde. Dette var hovedårsaken til at vi ikke så behovet eller nytten av å fortsatt tildele fordypningspoeng ved søkning om opptak til høyere utdanning.

Jeg er enig med representanten Eriksen i at det er viktig at søkere til høyere utdanning behandles likt. Det er alltid en utfordring å få dette best mulig til ved innføringen av nytt regelverk. Ved innføringen av de nye opptaksreglene til høyere utdanning har jeg vært opptatt av at vi får overgangsregler mellom gammelt og nytt regelverk som gjør at søkere som avslutter sin videregående opplæring i Reform 94 behandles så likt som mulig med søkere som fullfører sin videregående opplæring i Kunnskapsløftet. På denne bakgrunn er det ikke rimelig at det ved opptak til høyere utdanning høsten 2009 eller seinere tildeles fordypningspoeng til personer med videregående opplæring i Reform 94 siden ingen søkere fra Kunnskapsløftet vil få slike fordypningspoeng.

Det jeg imidlertid har besluttet er at søkere med avsluttet videregående opplæring i Reform 94 skal kunne beholde sine nåværende muligheter til opparbeiding av realfagspoeng og tilleggsfag også ut over de ordinære tre år til fullføring av videregående opplæring når de søker høyere utdanning høsten 2009 eller seinere. Denne muligheten vil gjelde så lenge søkeren ikke er eldre enn 21 år, og innenfor den totalramme for realfagspoeng som gjelder fra og med 2009.

Jeg føler meg overbevist om at de samla overgangsbestemmelsene vi har fastsatt for søkere til høyere utdanning fra høsten 2009 og seinere, nå er de som gir de mest rettferdige konkurranseforhold mellom søkere til høyere utdanning enten de har "gammel" eller "ny" videregående opplæring.