Skriftlig spørsmål fra Georg Indrevik (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:24 (2007-2008)
Innlevert: 03.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Georg Indrevik (FrP)

Spørsmål

Georg Indrevik (FrP): Vil statsråden stille seg positiv til en statlig økonomisk medvirkning, slik at Høgskolen i Bergen videre fremover kan opprettholde sin utdannelse av ingeniører innenfor fagfeltet undervannsteknologi?

Begrunnelse

Høgskolen i Bergen startet i år 2007 opp en linje for utdannelse av ingeniører innenfor fagfeltet undervannsteknologi. Linjen ble lokalisert til Fjell kommune, hvor landets fremste industrielle ekspertise innenfor dette fagfeltet er plassert. Innenfor dette fagområdet er denne linjen den eneste i hele landet, for ikke å si den eneste i hele verden.
Linjen skulle ha et maks antall elever på 40. Ved oppstart var det flere hundre søknader til linjen, hvorav 56 fikk tilbudet og 53 aksepterte.
Fjell kommune måtte indirekte stille de nødvendig økonomisk tilsagn for at disse første elevene skulle få fullført det 3-årige studiet.
Skoleåret 2007/2008 ble finansiert ved at Sparebank SR-Bank gikk inn med kr 2 millioner, og bedriften AGR stilte nye moderne lokaler, - gratis til disposisjon. Videre vil det lokale næringslivet vederlagsfritt stille opp med forelesere.
Deler av norsk industri er i dag blant verdens fremste innenfor undervannsteknologi, og betydelige leveranser skjer til hele verden. Skal denne posisjonen opprettholdes i fremtiden, er det avgjørende at det utdannes kvalifisert arbeidskraft, og at undervisningstilbudet blir et årlig tilbud. For en statlig medvirkning vil ikke dette bli en årlig utgift, men en årlig investering til fremtidig inntekt.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg viser til brev datert 3. oktober 2007 fra stortingsrepresentant Georg Indrevik. Brevet omhandler ingeniørutdanningen innen undervannteknologi ved Høgskolen i Bergen. Representant Indrevik spør om Kunnskapsdepartementet stiller seg positiv til en statlig økonomisk medvirkning til Høgskolen i Bergen slik at høyskolen kan opprettholde sin utdannelse av ingeniører innenfor fagfeltet undervannsteknologi.

Høgskolen i Bergen satser på teknologiutdanning i samarbeid med næringslivet. Sentralt er satsingen på dypvannsteknologi i Fjell kommune utenfor Bergen. Kunnskapsdepartementet mener at arbeidet er et godt eksempel på hvordan næringslivet kan spille på lag med skolen for å skape en interesse for realfag blant unge, som senere kan være av stor betydning for regionens vekstmuligheter. Denne type samhandling er et viktig mål i regjeringens realfagsstrategi og den nylig fremlagte strategien for maritime næringer.

Jeg er også kjent med situasjonen ved det nyopprettende studietilbudet i undervannsteknologi, som Høgskolen i Bergen har fått etablert i nært samarbeid med næringslivet. Høgskolen har ved flere anledninger fremmet ønske om tilskudd til finansiering av disse studieplassene. Innspillet er vurdert i forhold til de årlige statsbudsjett. Jeg vil imidlertid understreke at høyskolene ved opprettelse av nye tilbud som hovedregel forutsettes å omdisponere ressurser innenfor egne rammer. Høyskolen har selv ansvar for at de utdanninger de velger å opprette har tilstrekkelige rammevilkår.

Jeg viser til at institusjonene i universitets- og høyskolesektoren har stor autonomi og et handlingsrom til fritt å kunne omdisponere midler innenfor egen budsjettramme for å opprette studieplasser. Likevel har høyskolen siden 2005 fått en budsjettøkning tilsvarende 14 nye studieplasser innen ingeniørutdanningen.

Jeg ønsker å påpeke at det er av nasjonal interesse å tilpasse kapasiteten etter samfunns- og næringslivets behov innen visse typer utdannelser, og jeg er glad for det tilbudet som høyskolen sammen med lokale interessenter her har startet opp.