Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:26 (2007-2008)
Innlevert: 03.10.2007
Sendt: 04.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): 27. februar i år stilte jeg spørsmål om hva statsråden vil gjøre for at det skal bli mulig for de reisende å bestille togbilletter mellom Oslo og Stockholm på NSBs nettsider. Dette er fortsatt ikke mulig, og det er generelt både dyrt og komplisert å bestille togbilletter til og fra utlandet. Det er også andre kritikkverdige forhold ved NSBs billettsalg.
Ser statsråden at dårlig tilgang på togbilletter har en avvisningseffekt, og hva vil statsråden gjøre for at det skal bli enklere å kjøpe togbilletter?

Begrunnelse

Det lar seg ikke gjøre å kjøpe billetter for togreise mellom Oslo og Stockholm på NSBs nettsider, til tross for at ruten ble gjenåpnet allerede i januar 2007 og at ruten trafikkeres i samarbeid med NSB. Heller ikke etter mitt spørsmål til statsråden datert 27. februar, med statsrådens svar datert 6. mars, har denne saken funnet sin løsning.
Dagsavisen 30. september har en reportasje som tydelig viser at det generelt er for vanskelig og dyrt å bestille togbilletter til og fra utlandet. Billettene kan ikke bestilles på Internett, og i tilfellet omtalt i Dagsavisen heller ikke på den betjente stasjonen. Billettene må bestilles på telefon, en samtale som er priset til 6 kroner per minutt. I den nevnte saken resulterte heller ikke telefonsamtalen i den ønskede togbilletten.
NRK Trøndelag kunne 25. september melde at togreisende som kjøpte billett på NSBs nettsider, i lengre tid hadde betalt en vesentlig høyere pris enn den fastsatte taksten på grunn av en feil, og NSB medgir at de hadde kjent til feilen i lang tid. Rask feilretting og automatisk tilbakebetaling bør være en selvfølge i et slikt tilfelle. Det vil være urimelig dersom NSB skal sitte igjen med økte inntekter som følge av feil prising.
Jeg vil også nevne åpningstidene på NSBs billettsalg på viktige stasjoner som Bergen og Trondheim. Søndag - fredag stenger billettsalget i Bergen kl. 19.30, i Trondheim klokken 19.00. Begge stasjonene har mange togavganger etter stengetid, blant annet nattogene til Oslo som har avgang ved 23-tiden. Ved mange andre stasjoner er billettsalget enda mer innskrenket.
Alle de nevnte forholdene knyttet til NSBs billettsalg gjør det mindre attraktivt å kjøpe togbilletter og reise med tog i inn- og utland. Det er svært uheldig i en tid når hele samfunnet er opptatt av kollektivtilbudet som et viktig virkemiddel for å møte klimautfordringene, og hvor Regjeringen engasjerer seg sterkt for å styrke jernbanen som transportmiddel. Flyreiser til inn- og utland er lett tilgjengelig både på Internett og på telefon, også når reisen inkluderer flere selskaper. Dette gir fly en helt unødvendig konkurransefordel mot tog.
I en situasjon hvor NSB har monopol på persontrafikk med tog i Norge er det usedvanlig viktig at selskapet viser seg ansvaret verdig. Det er svært viktig at NSB, og Samferdselsdepartementet som kontraktspart, løser disse og andre utfordringer til det beste for kundene så raskt som mulig slik at færrest mulig avvises som følge av av mangelfulle billettsystemer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar av 6.3.2007 på tilsvarende spørsmål nr. 669 fra stortingsrepresentant Faldet.

Når det gjelder billettkjøp på strekningen Oslo-Stockholm har jeg bedt NSB om oppdatert informasjon om fremdriften i arbeidet med å forenkle billettbestillingen for togtilbudet Oslo-Stockholm. I det følgende gjør jeg rede for opplysninger NSB har gitt.

NSB har jobbet med utvikling av nye nettsider det siste året og har ventet med å legge inn ny funksjonalitet til det nye nettstedet var kommet i drift. NSB opplyser at selskapet innen utgangen av året vil få laget en løsning som tydeliggjør hvordan kunder, som via www.nsb.no ønsker å kjøpe billetter på strekningen Oslo-Stockholm, skal få tak i disse billettene. I påvente av en slik løsning er det fra om med 11.10.2007 en synlig lenke til www.sj.se, og informasjon om hvordan kunden skal få kjøpt billetter på SJ sine tog.

Videre har NSB nå informert meg om at SJ arbeider med å få satt opp en automat på Oslo S slik at man skal kunne hente ut bestilte billetter der. NSB har opplyst om at SJ og Jernbaneverket nå skal være enige om lokaliseringen av automaten på Oslo S. SJ har informert NSB om at datalinjer til automaten er bestilt av Telenor, og at automaten blir satt opp i løpet av denne høsten. I tillegg sender SJ billettene direkte hjem til kunder i Norge, Sverige og Danmark, (krever minst 5 dager forhåndssalg), uten ekstra kostnad ved kredittkortbetaling. SJ tilbyr per i dag ingen mulighet for å gå rett på toget og få utlevert billetten der for andre enn svenske statsborgere, (krever svensk ID, svensk førerkort eller EU pass).

Når det gjelder de mer generelle aspekter ved tilgjengeligheten av billetter til NSBs egne produkter eller utenlandstogreiser kan jeg opplyse følgende:

NSB Kundesenter på Lillehammer driver en tjeneste for rådgivning og salg av billetter til utenlandske togoperatører. NSB Utland har telefon 820 54 388. Telefonen er betjent mandag-fredag: 08.00-20.00, lørdag og søndag: 09.00-15.00. Tjenesten koster 6,- kr pr minutt, + 59 øre for oppkobling. Dette er en betalingstjeneste der NSB har ekspertise på salg av billetter til utlandet, men der billettinntektene ikke går til NSB.

Prisene på tog i Trøndelag har vært svært komplisert de siste årene som følge av et takstsamarbeid med fylkeskommunene og NSB. Dette har ført til at man på enkelte reiser har opplevd å få ulike priser med NSBs tog på en og samme reisestrekning. Dette er ikke tilfredsstillende og NSB har tatt initiativet til å rydde opp i forholdet. NSB trekker seg fra takstsamarbeidet i Trøndelag den 16.10.2007, og tilpasser sine takster slik at konsekvensene for kundene blir minst mulig. Samtidig søker NSB å komme frem til en varig løsning sammen med sine tidligere takstsamarbeidspartnere i fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag.

NSB har forsikret meg om at åpningstidene på NSBs billettsalg på stasjonene vurderes nøye opp mot andre tilgjengelige salgskanaler. I dag gir NSB kundene tilgang på billetter på følgende måter: www.nsb.no, billettautomater, pr. telefon, stasjoner og om bord i togene. Til sammen gir dette god tilgjengelighet, som NSB mener bekreftes gjennom de årlige kundeundersøkelsene.

NSB er i en svært god utvikling med økende kundetilstrømming. NSB har forsikret meg om at selskapet er svært opptatt av å ta vare på den positive utviklingen ved å være lydhør i forhold til kundenes behov.