Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:29 (2007-2008)
Innlevert: 04.10.2007
Sendt: 04.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Eier av "M/K Trænabanken" har fått avslått søknad om å få forlenge båten frå 90 til 110 fot. Søknaden ble fremmet ut fra en sikkerhetsmessig begrunnelse, som bl.a. i en SINTEF-rapport dokumenterer behovet for ombygging. Statsråden signaliserte i valgkampen at hun ønsket å oppheve lengdebegrensingene i fiskeflåten for heller å sette begrensninger ved lasteevne.
Vil statsråden nå sørge for å gi klarsignal slik at M/K Trænabanken av sikkerhetsmessige grunner kan forlenges fra 90 til 110 fot?

Begrunnelse

"M/K Trænabanken" er hjemmehørende i Træna Kommune. Træna er en 100 pst. fiskeriavhengig kommune, hvor ikke minst "Trænabanken" er en viktig bidragsyter i sysselsettingsøyemed. Eierne søker ikke om kvoteøkning eller om flere rettigheter. Men ønsker av sikkerhetsmessige årsaker å forlenge båten for å oppnå større stabilitet og sikkerhet. Departementet har tidligere gitt dispensasjoner fra lengdebegrensninger ut fra lignende begrunnelser som i dette tilfellet.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg vil først bemerke at avslaget på søknaden fra Trænabanken AS om forlengelse av fartøyet "M/K Trænabanken" er endelig i og med Fiskeri- og kystdepartementets vedtak av 4. september 2007 om ikke å ta klagen over Fiskeridirektoratets avslag til følge. Dette vedtaket er fattet i medhold av gjeldende regelverk.

Samtidig vil jeg bemerke at departementet 20. august i år sendte på høring et forslag om endring i regelverket vedrørende størrelsesbegrensningen for store kystfartøy. Forslaget innebærer at dagens øvre lengdegrense på 28 meter erstattes av en lasteromsbegrensning på 300 kubikkmeter. Nytt regelverk vil bli fastsatt etter at høringsrunden er gjennomført og høringsuttalelsene vurdert. En eventuell framtidig søknad fra Trænabanken AS vil bli behandlet i henhold til det regelverket som måtte gjelde på det aktuelle tidspunktet, på lik linje med andre søknader.