Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:30 (2007-2008)
Innlevert: 04.10.2007
Sendt: 05.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Forsterket fødestue (Lofotmodellen) har dannet mønster for fødselsomsorg ved flere lokalsykehus. Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt har gitt Lofotens befolkning et godt og trygt fødetilbud. Nå er den økonomiske situasjonen for "Nordlandssykehuset" slik at dette tilbudet faller bort. Det har skapt sterke reaksjoner i Lofoten. KrF vil at flere skal føde barn, og at det skal være like trygt å føde i Lofoten som i Bodø.
Hva vil ministeren gjøre for å stanse nedleggingen av forsterket fødestue ved Lofoten sykehus?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Målet for fødselsomsorgen er et desentralisert og differensiert fødetilbud som sikrer trygghet og nærhet for alle gravide og fødende. Et differensiert fødetilbud innebærer at kvinner med ulik risiko for komplikasjoner under fødsel selekteres til å føde ved fødeinstitusjoner der de kan få et tilpasset tilbud.

Siden 1997, da det daværende Statens helsetilsyn fremla rapporten "Faglige krav til fødeinstitusjoner", har vi i Norge formelt operert med følgende tre kompetansenivåer innen fødselsomsorgen:

Kvinneklinikker: Minst 1500 fødsler per år, tilstedevakt av fødsels- og anestesilege og vaktberedskap av barnelege, nødvendig jordmor- og operasjonsstuebemanning og barneavdeling med intensivbehandling av nyfødte

Fødeavdelinger: Minst 400-500 fødsler per år, vaktberedskap av fødsels- og anestesilege, nødvendig jordmor- og operasjonsstuebemanning og barnelege tilknyttet fødeavdelingen

Fødestuer: Minst 40 fødsler per år, vaktberedskap av jordmødre og avklarte medisinske forhold.

Ved enkelte fødestuer er det bevart mulighet for nødkeisersnitt. Disse fødestuene omtales som "forsterka" fødestuer. Nordlandssykehuset Lofoten har i mange år hatt en slik "forsterka" fødestue. Den baserer seg på en beredskap for nødkeisersnitt som blant annet ivaretas av kirurger.

Helse Nord opplyser at det ikke er fattet beslutning om nedleggelse av den forsterkede fødestuen i Lofoten. Styret ved Nordlandssykehuset HF har vedtatt å utrede de faglige og økonomiske forskjellene mellom en forsterket fødestue og en vanlig fødestue. Bakgrunnen er i henhold til Helse Nord blant annet at ordinære fødestuer er det vanligste fødestuetilbudet (jamfør de ovenfor nevnte faglige retningslinjene). I tillegg legger styret til grunn at Lofotens fastlandsforbindelse, som åpner i 2008, vil ha konsekvenser for fødekvinner fra Øst-Lofoten, som vil kunne ønske å føde ved Nordlandssykehuset Vesterålen, hvor det er vanlig fødeavdeling. Utredningen skal gjennomføres høsten/ vinteren 2007/2008.

Helse Nord understreker at ingen beslutninger vil bli tatt før den nasjonale strategien for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, som Helse- og omsorgsdepartementet nå arbeider med, foreligger. Utkast til nasjonal strategi planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2007 og vil deretter bli sendt på høring. Saken vil bli lagt fram for Stortinget på egnet måte i løpet av 2008.