Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:32 (2007-2008)
Innlevert: 04.10.2007
Sendt: 05.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gjøre rede for hvordan fraværsreglementet i de videregående skolene knyttet til deltakelse og arbeid i frivillige organisasjoner blir praktisert rundt om i landet, og forsikre om at engasjert ungdom gis gode muligheter for å utvikle seg videre i forbindelse med arbeid og deltakelse i slike organisasjoner?

Begrunnelse

Etter det undertegnede kjenner til er det stor variasjon med hensyn til hvordan fraværsreglementet i de videregående skolene knyttet til deltakelse og arbeid i frivillige organisasjoner blir praktisert rundt om i landet. Undertegnede er av den oppfatning at det er svært viktig et engasjert ungdom gis mulighet til deltakelse i slikt arbeid, og at man fra skolens side legger til rette for dette.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Regelverket knyttet til føring av fravær i videregående opplæring er gitt i forskrift til opplæringsloven § 4-35. Det følger av forskriften at rektor kan gi elever fri i opptil 14 skoledager uten at disse dagene skal føres som fravær på vitnemålet. Dette kan for eksempel gjelde fravær knyttet til arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid og hjelpearbeid.

Bestemmelsen overlater avgjørelsen til rektor ved den enkelte videregående skole. En slik delegasjon er viktig for å sørge for en hensiktsmessig praktisering av bestemmelsen i forhold til variasjoner i lokale forhold og i forhold til den enkelte elevs opplæringssituasjon. Grunnet den lokale avgjørelsesmyndighet når det gjelder denne type fritak fra fraværsføring finnes det ingen sentral oversikt over praktiseringen av denne bestemmelsen.

Jeg vil avslutningsvis bemerke at det er viktig at engasjert ungdom får muligheten til å delta aktivt i verdifullt organisasjonsarbeid. Det ovennevnte regelverket legger til rette for slik deltagelse. Viktigheten av samfunnsengasjement og deltakelse i demokratiske prosesser gjenspeiles også i læreplaner og andre grunnlagsdokumenter, herunder Prinsipper for opplæringen.