Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:33 (2007-2008)
Innlevert: 04.10.2007
Sendt: 05.10.2007
Besvart: 16.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Jeg viser til oppslag i Dagens Næringsliv 04.10.07 om rentenivåets betydning for kronekursen.
Kan finansministeren opplyse om hvilke modeller Norges bank har, eller hvilke vurderinger de gjør, for å predikere sammenhengen mellom rentenivå og kronekurs, og mener finansministeren Norges bank burde ha større åpenhet rundt sine vurderinger av rentens betydning for utviklingen av kronekursen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter sentralbankloven § 3 skal banken informere offentligheten om penge-, kreditt- og valutaforholdene. Ifølge forskriften om pengepolitikken skal banken jevnlig offentliggjøre de vurderingene som ligger til grunn for den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

Norges Bank redegjør for sine vurderinger om utøvelsen av pengepolitikken og om utviklingen i valutakursen bl.a. i årsberetningen, de pengepolitiske rapportene, pressemeldingene etter hvert rentemøte og i taler og foredrag. Sentralbanksjefen redegjør dessuten om bankens årsberetning i den årlige åpne høringen om pengepolitikk i Stortingets finanskomité.

Finansdepartementet vurderer Norges Banks utøvelse av pengepolitikken i de årlige kredittmeldingene. Norges Banks kommunikasjon og åpenhet er en del av departementets vurderinger. I Kredittmeldinga 2006, som ble lagt fram for Stortinget 30. mars 2007, heter det bl.a.:

"Med utgangspunkt i forskrifta skal pengepolitikken medverke til å stabilisere forventningane om valutakursutviklinga. Det operative målet for pengepolitikken er låg og stabil inflasjon. I samsvar med dette er det ikkje fastsett noko bestemt mål for nivået på kronekursen. Utviklinga i kronekursen har likevel vesentleg innverknad på rentesetjinga fordi ho påverkar inflasjon og produksjon, særleg i ein liten, open økonomi som Noreg. I årstala 15. februar 2007 sa sentralbanksjefen at med eit inflasjonsmål følgjer det at Noregs Bank vil vere var for korleis auka renter påverkar kronekursen når prisstiginga er låg. Han sa vidare at renteutviklinga i andre land derfor har innverknad på Noregs Bank si rente.

Uvisse om innrettinga av pengepolitikken kan gi seg utslag i krona. Gjennom 2006 har Noregs Bank tydeleg kommunisert intensjonane bak innrettinga av pengepolitikken. Utslaga i rente- og valutamarknadene har gjennomgåande vore små i samband med rentemøta, og slike utslag er reduserte dei siste åra. Publiseringa av banken sine eigne anslag for renta framover medverkar etter departementet sitt syn til å stabilisere forventningane om valutakursutviklinga.

[...] Etter ei samla vurdering har departementet ingen vesentlege merknader til Noregs Banks skjønnsutøving i pengepolitikken i 2006."

Finansdepartementet vil vurdere Norges Banks utøvelse av pengepolitikken i 2007 i Kredittmeldinga 2007 som legges fram våren 2008.