Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:35 (2007-2008)
Innlevert: 05.10.2007
Sendt: 05.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Nidaros Private Ungdomsskole ønsket å utvide antall plasser ved sin skole med 60 plasser fra høsten 2007. Etter å ha fått avslag i Utdanningsdirektoratet våren 2007, anket skolen til Kunnskapsdepartementet. 6 måneder etter at klagen ble sendt inn, har skolen fortsatt ikke fått noen avklaring fra departementet. Det er åpenbart utilfredstillende for skolen.
Mener statsråden at det er en tilfredstillende saksbehandlingstid fra departementets side?

Begrunnelse

Nidaros Private Ungdomsskole startet sin virksomhet for 2 år siden. De har idrett på timeplanen hver dag. Skolen kan dermed være et interessant eksempel for en utvikling som den offentlige skolen også går inn i.
Den er godkjent for 150 elever, men har lang venteliste på elever som gjerne vil starte på skolen. De søkte derfor allerede 30.11.06 om å få utvide med 60 plasser. Dette ble avslått av Utdanningsdirektoratet våren 2007.
Avslaget ble anket inn til Kunnskapsdepartementet. Nå er vi langt inne i det skoleåret som skolen ønsket utvidet antall skoleplasser for, og skolen har ennå ikke fått endelig svar på sin klage.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg vil innledningsvis vise til at Nidaros Private Ungdomsskole i brev av 20. juni 2006 søkte om å utvide antall elevplasser fra 150 til 260 elever. Søknaden ble avslått av Utdanningsdirektoratet i brev av 19. april 2007. Vedtaket ble påklaget av skolen i brev av 30. april 2007. Direktoratet opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til Kunnskapsdepartmentet som klageinstans i brev av 14. mai 2007.

Kunnskapsdepartmentet har i brev av 5. juli 2007 til skolen sendt foreløpig melding i forvaltningssak, jf. forvaltningsloven § 11a om saksbehandlingstid og foreløpig svar.

I brevet ble det opplyst at grunnet stor saksmengde har departementet ennå ikke behandlet klagen. Videre ble det underrettet om at det tas sikte på at vedtak i saken kan fattes høsten 2007.

Jeg tar sikte på at departementets avgjørelse i klagesaken kan forventes innen utløpet av november 2007. For øvrig kan jeg dessverre ikke gi noen signaler om utfallet av saken før den er ferdigbehandlet.