Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:36 (2007-2008)
Innlevert: 05.10.2007
Sendt: 05.10.2007
Besvart: 16.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Samferdselsdepartementet og Samferdselsministeren fortsetter praksisen med at bompengeproposisjoner som skal behandles av Stortinget fremsendes uten at kvalitetssikrings-rapporter medfølger. Ordningen med ekstern kvalitetssikring gjennomføres etter retningslinjer utarbeidet av Finansdepartementet og er av Stortinget vedtatt gjennomført på alle statlige prosjekter over 500 mill.kr. Dette kravet gjelder også når det er annen finansiering enn statlig.
Når vil statsråden sørge for at Stortinget får alle KS-rapportene som en del av sin saksbehandling?

Begrunnelse

Spørsmål om samme forhold er flere ganger tidligere stilt til samferdselsministeren. Det er tidligere svart at et er "dialog" mellom Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om og hvordan dette skal gjennomføres - altså at full kopi av kvalitetssikringsrapporter på store investeringsprosjekter automatisk fremsendes til Stortinget når slike prosjekter behandles av Stortinget.
Det er på høy tid å få avklart dette forholdet - og da etter min mening slik at disse rapportene selvsagt skal sendes Stortinget sammen med stortingsproposisjonene for slike prosjekter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I brev 9. juni 2006 med svar på spørsmål nr. 963 til skriftlig besvarelse fra representanten Sortevik ble det varslet igangsetting av et arbeid for å utrede behovet for en omlegging av dagens offentlighetspraksis knyttet til rapportene fra ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) i samferdselssektoren. Hovedmotivasjonen for arbeidet fra Samferdselsdepartementets side har vært å avdekke hvorvidt dagens offentlighetspraksis har ført til anbudsmessige utfordringer for Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Arbeidet har avdekket at det ikke kan dokumenteres at dagens praksis er problematisk, selv om etatene har prinsipielle betenkeligheter med praksisen. Konsekvensen av dette er at Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet i all hovedsak opprettholder dagens offentlighetspraksis som innebærer at rapportene i helhet er offentlige. Som i dag, vil det også i fremtiden være behov for å unnta rapportene, evt. deler av rapporter fra offentlighet dersom særlige forhold skulle tilsi dette.

Praksis til nå har vært at rapportene har vært offentlige på det tidspunkt saken legges fram for Stortinget. Samferdselsdepartementet er opptatt av mest mulig åpenhet i forvaltningen. Samferdselsdepartementet vil derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt det vil være hensiktsmessig å offentliggjøre rapportene allerede når de blir avgitt fra konsulenten.

På bakgrunn av og i tråd med konklusjonene over, vil Samferdselsdepartementet i fremtiden rutinemessig oversende konsulentenes rapporter i forbindelse med departementets fremleggelse av saker for Stortinget.