Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:38 (2007-2008)
Innlevert: 08.10.2007
Sendt: 09.10.2007
Besvart: 16.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Regjeringen ønsker å gradvis øke den statlige eierandelen i StatoilHydro til 67 pst.
Hva er bakgrunnen for at Regjeringen fremmer en lovendring til Stortinget for å oppnå dette, og bidrar dette til å uthule reglene for bruk av oljefondet?

Begrunnelse

I VG 30. september påstår Jan Tore Sanner (H) at aksjekjøpet uthuler reglene for bruk av oljefondet, ved å bryte en enighet om at oljefondet skal forvaltes ved å kjøpe utenlandske aksjer og obligasjoner.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I forbindelse med børsnotering og delprivatisering av Statoil i juni 2001 ble den tidligere petroleumsfondsloven endret som følge av at inntekter fra salg av aksjer i Statoil i loven ikke var definert som del av Statens petroleumsfonds inntekter, jf. Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 102 (2000-2001). Det følger av definisjonen av netto finanstransaksjoner i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond, § 3, at salg av aksjer i Statoil inngår i inntektene til Statens pensjonsfond - Utland. Kjøp av aksjer er imidlertid ikke nevnt, noe som bl.a. må ses i sammenheng med at denne problemstillingen ikke var aktuell i forbindelse med delprivatiseringen av Statoil i 2001. En symmetrisk behandling av kjøp og salg av aksjer krever at lovens definisjon av netto finanstransaksjoner utvides til også å omfatte statens kjøp av aksjer i det sammenslåtte selskapet StatoilHydro ASA.

Et kjøp av aksjer i StatoilHydro ASA vil i henhold til lovforslaget fremmet i Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond finansieres av midler som ellers hadde vært overført Statens pensjonsfond - Utland. Motstykket til denne investeringen er avkastning i form av utbyttebetalinger i framtiden, og som etter loven er en del av kontantstrømmen som overføres Statens pensjonsfond - Utland fra statsbudsjettet. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at lovforslaget innebærer en uthuling av reglene for bruk av Statens pensjonsfond.