Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:40 (2007-2008)
Innlevert: 08.10.2007
Sendt: 09.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Stiftelsen Kirkestua ved Nittedal reiser et kulturbygg i Nittedal, en kirkestue på hele 750 m2. Jordvarme, fem hull på 200 meters dybde er boret, rør til vannbåren varme støpes inn i alle gulv. Staten har lagt til rette for tilskudd til eneboliger og større bygg. Denne typen prosjekter faller derimot mellom to stoler da det ikke dreier seg om en bolig og omfattes ikke av tilskuddsordningen. Enova har derfor avslått søknaden.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at slike prosjekter for energisparing realiseres?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen arbeider med å gjennomføre intensjonene i Soria-Moriaerklæringen knyttet til miljøvennlig energiomlegging. Blant annet vil vi legge til rette for økt bruk av vannbåren varme. I Regjeringens forslag til budsjett for 2008 er det lagt opp til en betydelig økning i satsingen på miljøvennlig energiomlegging. Enova vil bli tilført om lag 1 450 mill kroner, som bortimot er en dobling i forhold til satsingen for inneværende år. Dette gir Enova et grunnlag for å gi et bredere tilbud av støtteprogrammer til både husholdninger og næringsliv.

Enova arbeider for en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon gjennom disponeringen av midlene fra Energifondet. Avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova legger rammene for Enovas virksomhet. I avtalen er det fastsatt resultatmål for virksomheten, men Enova er gitt stor frihet til selv å utforme programmer og støtteordninger som bidrar til at resultatmålene nås. Enova har per dags dato ikke støtteprogrammer som omfatter mindre prosjekter av den type som representanten omtaler.

På bakgrunn av nye punkter i avtalen for 2007 arbeider Enova med å utvikle nye støtteprogrammer på varmeområdet. I inneværende år har Enova hatt en bred gjennomgang av sitt varmeprogram. Et forslag om en støtteordning til infrastruktur for fjernvarme, en videreføring av det eksisterende varmeprogrammet rettet mot eksisterende fjernvarme, og et program rettet mot mindre varmesentraler er nå ute på alminnelig høring. Jeg legger til grunn at arbeidet dermed vil favne bredere i framtida. Den sak representanten omtaler, illustrerer behovet for å vurdere en bredere tilnærming.