Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:41 (2007-2008)
Innlevert: 08.10.2007
Sendt: 09.10.2007
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 12.10.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan finansministeren liste opp partitilhørighet, politiske verv og partibakgrunn på ledelse (valgte styremedlemmer, mm.) i bedrifter, inkludert statsforetak, der staten har eierandel?

Begrunnelse

I mange tilfeller ønsker den sittende regjering å plassere "sine folk" i ledende posisjoner i bedrifter. Dette legger ofte føringer på deres virke og hva som er optimalt for bedriften. Man risikerer også at de objektivt sett dyktigste personene ikke blir valgt. Tilstrekkelig integritet er dessuten viktig for at man skal fatte de beste økonomiske beslutningene. At styremedlemmer risikerer å bli instruert av partifeller kan i så måte være en ulempe for bedriften. Man kan også på denne måten havne i en uheldig dobbeltrolle. Det vil derfor være av interesse å få opplyst hvor omfattende slike politiske utnevnelser er.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Partitilhørighet eller politiske verv er ikke et kriterium for utvelgelse av styremedlemmer. Det eksisterer heller ingen oversikt i Nærings- og handelsdepartementet over de enkelte styremedlemmenes partitilhørighet og politiske verv. Det samme gjelder selvsagt for andre sentrale tillitsvalgte. Jeg viser i denne sammenheng til lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) § 2 nr. 8 hvor spørsmål om politisk tilhørighet er definert som sensitive personopplysninger. I Personopplysningslovens § 8 og § 9 stilles det krav til når og hvordan slike opplysninger kan behandles. I tillegg kreves det konsesjon fra Datatilsynet etter Personopplysningslovens § 33 for å behandle slike opplysninger. I forhold til tilsetting av ledende ansatte, så ligger dette under styret og daglig leder. Det følger av Arbeidsmiljøloven jf §13 (1) et forbud mot å diskriminere med utgangspunkt i politisk syn. I Stortingsmelding nr. 13. Et aktivt og langsiktig eierskap står det omtalt hvordan staten som eier skal forholde seg til valg av styrer og medlemmer til bedriftforsamlinger. Det enkelte eierdepartement følger opp og påser at selskapene har kompetente styrer som møter de krav som følger av selskapenes strategiske utfordringer og som, der staten eier sammen med andre, tjener aksjonærfellesskapets beste. I selskaper som har valgkomiteer, ønsker staten som hovedregel å ha en representant i denne. Det er der nominasjon av styremedlemmer skjer. Staten vil gjennom sin representant i valgkomiteen se til at forslagene til styremedlemmer representerer et mangfold av kompetanse sett i forhold til det enkelte selskaps egenart, og at de har tilstrekkelig kapasitet til å utøve sine verv. Det tas også hensyn til at styrene skal ha en balansert kjønnsfordeling, og det legges vekt på geografisk, kulturelt og sosialt mangfold.