Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:42 (2007-2008)
Innlevert: 09.10.2007
Sendt: 10.10.2007
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 22.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden i sin kraft av det å være reiselivsminister bidra til å få på plass et samarbeid på tvers av departement og lokale myndigheter, for å rassikre de mest utsatte strekningene på RV 63 mellom Eidsdal og Geiranger?

Begrunnelse

Geirangerfjorden og Geiranger er innlemmet i UNESCOs eksklusive verdsarvliste, og er blant Norges mest attraktive og unike turistreisemål. Geiranger med sine 230 innbyggere, der ca 45 er ansatte på Union Hotell, lever og pulserer i dag mer og mindre hele året. Dette takket være kurs og konferanser i vinterhalvåret, i tillegg til turismen som de forsøker å fordele over større deler av året enn de mest hektiske sommermånedene. Med ca 500 0000 besøkende turister årlig, er bygda hovudpulsåra som må til for at UNESCOs verdsarvsstatus skal bestå og få ankerfeste også i fremtida. Usikkerheten og utfordringene som bygdefolket og den største arbeidsplassen – Union Hotell lever med, er at det årlig går flere ras på RV 63 mellom Eidsdal og Geiranger. RV 63 er den eneste helårs forbindelsen som hotellet og bygda har med omverdenen. Stadig angst i forhold til nye ras i vinterhalvåret svekker Geiranger som reiselivsprodukt. Uforutsigbarheten resulterer i avbestillinger og store økonomiske tap, ikke bare for hotellet, men også for det lille, men svært viktige lokalsamfunnet. Bygda isoleres ofte opptil flere uker av gangen, noe som betyr et svekka reiselivsprodukt i vinterhalvåret. Må hotellet gå tilbake til vinterstenging, vil det bidra til utrygge arbeidsplasser og fare for fraflytting. UNESCO sin status som Geirangerfjorden fikk i 2005, er tuftet på et levende lokalsamfunn, samt bevaring av natur og kultur. Stengte veger i deler av året og fraflytting, vil kunne bidra til at naturen i området belastes ekstra hardt i den korte og hektiske sommerperioden, samtidig som landbruket kan bli lagt ned når samfunnet dør ut. Kulturlandskapet gror igjen, og Geiranger som nasjonalt reiselivsfyrtårn vil få en sterkt vedvarende forringelse. For å kunne lykkes med helårsdrift må en få rassikra de mest utsatte områda på RV 63, noe som betyr en kostnad på 50 - 70 mill. Fordeling av samferdselsrammene i NTP er som kjent allerede lagt, langt inn i fremtiden. Jeg mener at dette er en svært viktig reiselivssak, der målet må være å få til et bredt samarbeid/spleiselag på tvers av flere departement, i samarbeid med lokale myndigheter for å sikre reiselivsfyrtårnet Geiranger. Jeg ser for meg et samarbeid som inkluderer næring, landbruk, turisme, kultur, miljø og samferdsel, samt kommune- og fylkeskommune. Saken er også utredet i kommunen, om muligheten for å kunne innkreve bompenger på fergen Linge - Eidsdal i høysesongen juni – august, som en del av finansieringen i fem år. Dersom vi i fremtiden skal klare å sikre infrastrukturen frem til viktige reiselivsfyrtårn i distriktene, må vi tørre å tenke nytt – løfte prosjektene frem, uten å være avhengig av de årlige bevilgingene inn til NTP.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet var opprinnelig stilt til nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen, men blir besvart av meg som rette fagstatsråd.

Statlige midler til rassikring av riksveger kanaliseres gjennom Samferdselsdepartementets budsjett og prioriteres i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan (NTP). Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 24 (2003-2004) er det slått fast at fylkeskommunene skal ha avgjørende innflytelse på prioriteringene av tiltak på øvrige riksveger innenfor de føringer og økonomiske ressurser som er fastsatt gjennom Stortingets behandling av NTP.

I dette tilfellet har Møre og Romsdal fylkeskommune ikke prioritert noen rassikringsprosjekt på rv 63 i handlingsprogrammet/planleggingsprogrammet for perioden 2006 - 2015.

Jeg er kjent med at det flere steder i landet tas lokale og regionale initiativ for å få til en alternativ finansiering av tiltak som ikke er prioritert i fylkenes handlingsprogrammer. Slike lokale og regionale initiativ kan innbefatte forskotteringer, lokale tilskudd og trafikantbetaling i form av bompenger. Jeg er ikke kjent med at det lokalt eller regionalt er tatt initiativ til et samarbeid om alternativ finansiering for å forsere rassikringen av de mest utsatte strekningene på rv 63.

For å få en sikrest mulig vinterveg til Geiranger planlegges det ulike tiltak på rv 63. Dette er tiltak som er viktige for at næringslivet i Geiranger kan få til en hensiktsmessig helårsdrift. Tiltakene som planlegges er kostbare, og må vurderes i forbindelse med utarbeidingen av NTP 2010 - 2019 og påfølgende handlingsprogram.

Gjennom de planlagte prosessene knyttet til utarbeiding og behandling av NTP 2010 - 2019 vil det være naturlig å gjøre en samlet vurdering av tiltak som også er rettet mot reiselivets ønsker og behov.