Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:43 (2007-2008)
Innlevert: 09.10.2007
Sendt: 10.10.2007
Besvart: 22.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Synes justisministeren det er akseptabelt med 10 uker ventetid, og hvilke tiltak vil justisministeren iverksette for at dette ikke gjentar seg?

Begrunnelse

I Haugesunds Avis kan vi lese 09.10.2007 om et overgrepsoffer som måtte vente 10 uker for å komme inn til avhør hos politiet i Haugesund. Mora meldte i sommer fra til politiet om at datteren hadde vært utsatt for seksuelle overgrep av stefaren. Politiet lovet å ta kontakt, men de ringte aldri. Ferieavvikling og permisjoner var forklaringen til politiet. Da hun først ble avhørt, ble det gjort ordentlig, men ventetiden i en slik sak er kritikkverdig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Seksuelle overgrep hører til de mest krenkende og traumatiserende lovbrudd et menneske kan utsettes for. I flere sammenhenger har jeg betegnet dette som "nestendrap" for å understreke alvoret i disse forbrytelsene.

Når det gjelder denne konkrete saken er jeg gjennom Politidirektoratet gjort kjent med at det har gått uakseptabelt lang tid fra politiet første gang ble kjent med saken og til begjæringen om dommeravhør ble oversendt retten. Årsaken til dette skal etter det jeg har fått opplyst, skyldes et sammenfall av uheldige omstendigheter. Stedlig politimester har sterkt beklaget det som har skjedd og vil gjøre sitt beste for å følge opp fornærmede i den videre behandlingen av saken.

Fra Justisdepartementets side er det satt i gang en rekke tiltak for å forbedre politiets behandling av saker omhandlende seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. For å sikre en mer helhetlig tilnærming til fagområdet og bedre utnyttelse av resurssene skal ansvarsområde for politiets familievoldskoordinatorer utvides til også å omfatte seksuelle overgrep. I tillegg skal politidistriktene pålegges en minstestandard, der familievoldskoordinatorfunksjonen skal være en 100 % stilling. I de største politidistriktene skal det etableres egne team. Også i de øvrige distrikter skal behovet for team vurderes. Teammodellen skal være landsdekkende i den forstand at politidistrikter uten egne team skal sikres kompetanseoverføring/bistand der det er behov for det. Utveksling av erfaringer mellom politidistriktene når det gjelder fag, rutiner og tverretatlig samarbeid skal stå sentralt. Det skal særlig legges vekt på å synliggjøre resultatene i de politidistrikter der man har oppnådd gode resultater. Politidirektoratet skal revidere politiets håndbok for familievoldskoordinatorer; utvikle retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep mot barn og gjennomføre regionale samlinger for ytterligere å styrke kompetansen. KRIPOS er allerede i gang med å utvikle en elektronisk veileder om håndtering av seksuelle overgrepssaker. Veilederen skal gjøres tilgjengelig for alle landets politidistrikter.

For å sikre nødvendige midler ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2007 bevilget 30 mill. til politiet for blant annet å øke innsatsen mot vold i nære relasjoner (særlig mot kvinner og barn). Dette beløpet er videreført i 2008. I tillegg er politiets innsats mot vold i nære relasjoner foreslått styrket med ytterligere 10 mill i 2008 til ordningen med familievoldsteam/familievoldskoordinatorer i politidistriktene.

Barn som utsettes for overgrep er en særlig sårbar gruppe. For å styrke tilbudet til disse barna har vi foreslått å styrke bevilgningen med 5.5 mill for å etablere ytterligere tre Barnehus i 2008. Ordningen vil da være landsdekkende og etablert i alle helseregioner.

Betydningen av teknisk bevissikring er særlig viktig i seksuelle overgrepssaker. Det skyldes at politiet ofte får for få opplysninger fra mistenkte og vitner gjennom tradisjonell etterforskning, og at særlig DNA analyser har blitt utviklet til en viktig teknikk. Det er fremmet lovforslag om utvidelse av DNA-registeret jf. Ot. prp. nr 19 (2006-2007) og dette skal behandles i Stortinget i løpet av året. Regjeringen har foreslått å øke bevilgningen med 64 mill. i 2008 til økt og utvidet bruk av DNA i etterforskningen.

I tillegg til økt satsing på politiets arbeid har regjeringen satt ned et utvalg som skal utrede situasjonen for personer utsatt for voldtekt (Voldtektsutvalget). Utvalgets utredning skal ferdigstilles i januar 2008. Vi har også igangsatt et prøveprosjekt med gratis advokatbistand ved DIXI og krisesentre, samt innført rett til inntil 3 timers advokatbistand som fritt rettsråd ved vurdering av anmeldelse av voldtekt.