Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:45 (2007-2008)
Innlevert: 09.10.2007
Sendt: 10.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Hva er forklaringen på og bakgrunnen for at man bruker Skien fengsel i stedet for Ringerike fengsel til det som anses å være Norges farligste fange?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kjent med at en av landets farligste fanger, en 30-årig marokkaner som ble utlevert fra Nederland for et av Norges største narkotikabeslag, sitter i varetekt i Skien fengsel.
Ringerike fengsel er landets sikreste fengsel. Det synes for undertegnede underlig at man ikke bruker et høysikkerhetsfengsel til en slik høyrisikofange.
Høy sikkerhet høy forutsetter, slik jeg ser det, blant annet tilstrekkelige fysiske hinder, bemannede sikkerhetssluser, og en god bemanning for øvrig.
Jeg ønsker derfor en forklaring på og bakgrunnen for hvorfor man bruker Skien fengsel i istedenfor det som skal være landets sikreste fengsel til en slik fange.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalomsorgen kan etablere og vedta innsettelse i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Slik avdeling er beregnet på domfelte og varetektsinnsatte som antas å medføre særlig rømningsfare, fare for anslag utenfra for å bistå til rømning, fare for gisseltaking eller fare for ny, særlig alvorlig kriminalitet, jf straffegjennomføringsloven §6-3.

Kriminalomsorgen skal opprette et tilstrekkelig antall plasser med særlig høyt sikkerhetsnivå. Plassene skal spres på flere fengsler, både av sikkerhetsmessige hensyn og for å kunne tilby miljøforandring og avlastning for både innsatte og ansatte. Det er lagt til rette for å etablere slike avdelinger i andre fengsler enn Ringerike. Imidlertid er det, - inntil den ene saken det vises til i ditt spørsmål, kun i dette fengselet hvor en slik avdeling har vært i bruk.

Skien og Ringerike er klassifisert som fengsel med høyt sikkerhetsnivå. De er begge bygget på 90-tallet og har tilnærmet lik fysisk og teknisk infrastruktur. Skien fengsel fikk i 2005 ekstra bevilgninger for å styrke sikkerheten blant annet med tanke på raskt å kunne etablere en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Jeg mener det er viktig at kriminalomsorgen har mulighet til å ha avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå i flere fengsel, også av beredskapsmessige grunner. Skien fengsel med sin moderne bygningsmasse, gode sikkerhet og dyktige personale er godt egnet i så måte.

Jeg kan ikke kommentere enkeltsaken det henvises til i ditt spørsmål.