Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:46 (2007-2008)
Innlevert: 09.10.2007
Sendt: 10.10.2007
Besvart: 16.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Igjen kommer det melding om at Statens Vegvesen stenger toaletter langs veiene vinterstid. Tiltaket er begrunnet med behov for å redusere driftskostnader. Alle som bruker norske veier også vinterstid har selvsagt behov for toalett. Særlig gjelder dette yrkessjåfører som er underlagt stadig strengere regler med tilhørende kontroll vedr. kjøre- og hviletid.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre servicetilbud (toalett/vask/hvil) for yrkessjåfører vinterstid langs norske veier?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Raste- og hvileplasser langs vegnettet er viktig blant annet for å tilrettelegge for at tungtransportsjåfører kan følge reglene om kjøretid, pauser og hviletid. Myndighetene har et ansvar for at det finnes et tilstrekkelig tilbud hele året både når det gjelder antall plasser og at de har tilfredsstillende kvalitet.

Statens vegvesen opplyser at en del rasteplasser stenges om vinteren. Mange av disse er uten toalett, andre er små og lite egnet for store biler. På en del plasser stenges kun toalettene for å unngå frostproblemer, mens selve rasteplassen holdes åpen.

Det har i den senere tid vært en sterk økning av tungtrafikken. Dette medfører at flere har behov for rasteplassene også om vinteren. Jeg vil derfor be Statens vegvesen om å gjennomgå sin praksis med stenging av enkelte rasteplasser om vinteren.