Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:47 (2007-2008)
Innlevert: 10.10.2007
Sendt: 10.10.2007
Besvart: 16.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Vegvesenet stenger rasteplasser med toaletter om vinteren, mens spesielt yrkessjåførene har behov for disse fasilitetene hele året.
Har statsråden oversikt over omfanget på denne utfordringen, og hva vil statsråden gjøre for å sikre pausemulighetene for lastebilsjåførene hele året?

Begrunnelse

Lastebilsjåfører er avhengige av pausesteder. Vegvesenet har innrømt at parkeringsplasser med toalettfasiliteter ikke vil bli holdt åpne i vinter. Lastebilsjåførene og Lastebileierforbundet er fortvilet over situasjonen. Problemet er både knyttet til tilgang på toalett og selve parkeringsplassen. Dersom rasteplassene heller ikke blir brøytet, kan det bli svært langt mellom mulighetene til å parkere for eksempel et vogntog. Og busser, lastebiler og vogntog må parkeres med jevne mellomrom for å innfri kravene i kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Spesielt skaper dette vanskeligheter på strekninger hvor det er langt mellom bensinstasjoner eller hvor det ikke finnes døgnåpne bensinstasjoner.
I forslaget til samferdselsbudsjett for 2008 er driften gitt spesiell oppmerksomhet, og av driftsoppgavene framholdes brøyting, salting og strøing som de viktigste. Innenfor det økte vedlikeholdsbudsjettet må det være mulig å finne midler til å holde rasteplasser som er viktige for yrkestransporten åpne også om vinteren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Raste- og hvileplasser langs vegnettet er viktig blant annet for å tilrettelegge for at tungtransportsjåfører kan følge reglene om kjøretid, pauser og hviletid. Myndighetene har et ansvar for at det finnes et tilstrekkelig tilbud hele året både når det gjelder antall plasser og at de har tilfredsstillende kvalitet.

Statens vegvesen opplyser at en del rasteplasser stenges om vinteren. Mange av disse er uten toalett, andre er små og lite egnet for store biler. På en del plasser stenges kun toalettene for å unngå frostproblemer, mens selve rasteplassen holdes åpen.

Det har i den senere tid vært en sterk økning av tungtrafikken. Dette medfører at flere har behov for rasteplassene også om vinteren. Jeg vil derfor be Statens vegvesen om å gjennomgå sin praksis med stenging av enkelte rasteplasser om vinteren.