Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:48 (2007-2008)
Innlevert: 10.10.2007
Sendt: 11.10.2007
Besvart: 18.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): I spørretimen den 10. oktober 2007 lovte olje- og energiminister Åslaug Haga full gjennomgang av støtteordningene for fornybar energi. I en situasjon der de fleste fornybarprosjekter nå er lagt på is, på grunn av for dårlige støtteordninger, er dette en positiv lovnad og bør ikke utsettes.
Hvilket tidsaspekt har ministeren på saken og når kan vi forvente et resultat av denne gjennomgangen?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Siden jeg ble utnevnt som olje- og energiminister har det vært viktig for meg raskt å få full oversikt over alle sakene innenfor mitt arbeidsområde. Fornybar energi er en av Regjeringens viktigste satsingsområder. En gjennomgang av alle virkemidler for økt produksjon av fornybar energi har derfor høy prioritet.

Regjeringen arbeider med å gjennomføre intensjonene i Soria-Moria-erklæringen knyttet til miljøvennlig energiomlegging. I Regjeringens forslag til budsjett for 2008 er det lagt opp til en betydelig økning i satsingen på miljøvennlig energiomlegging. Enova vil bli tilført om lag 1 450 mill kroner, som bortimot er en dobling i forhold til satsingen for inneværende år. Dette gir Enova et grunnlag for å gi et bredere tilbud av støtteprogrammer til både husholdninger og næringsliv.

Enova arbeider for en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon gjennom disponeringen av midlene fra Energifondet. Avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova legger rammene for Enovas virksomhet. I avtalen er det fastsatt resultatmål for virksomheten, men Enova er gitt stor frihet til selv å utforme programmer og støtteordninger som bidrar til at resultatmålene nås.

På bakgrunn av nye punkter i avtalen for 2007 arbeider Enova med å utvikle nye støtteprogrammer på varmeområdet. I inneværende år har Enova hatt en bred gjennomgang av sitt varmeprogram. Et forslag om en støtteordning til infrastruktur for fjernvarme, en videreføring av det eksisterende varmeprogrammet rettet mot eksisterende fjernvarme, og et program rettet mot mindre varmesentraler er nå ute på alminnelig høring.

Regjeringen har vedtatt å innføre en støtteordning for fornybar elektrisitet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007) om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder. Støtteordningen er forutsigbar og gir investorene sikkerhet for støtte for produksjonen over 15 år når de inngår kontrakt med Enova. I budsjettet for 2008 er det foreslått en ramme for ordningen på 630 mill. kroner.

Det tas sikte på at ordningen skal tre i kraft 1. januar 2008. Olje- og energidepartementet vil vurdere ordningen i lys av utviklingen i markedet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007). Eventuelle justeringer i ordningen vil da gjelde for kraftproduksjon fra anlegg som bygges etter at endringer i ordningen er vedtatt. Olje- og energidepartementet vil følge nøye med på hvilken effekt ordningen har.