Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:49 (2007-2008)
Innlevert: 10.10.2007
Sendt: 11.10.2007
Besvart: 18.10.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Indias finansminister Palaniappan Chiadambaram besøker Norge i oktober 2007.
På hvilken måte vil Regjeringen i denne anledning ta opp menneskerettighetssituasjonen for de kasteløse i India?

Begrunnelse

Professor Thorolf Raftos Minnepris for 2007 vil bli tildelt til den indiske organisasjonen The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR). Kastefordommer er, som det heter i begynnelsen fra Raftostiftelsen, et alvorlig internasjonalt menneskerettighetsproblem.
Av Indias totale befolkning er omkring 167 millioner stemplet som kasteløse, eller urørbare. I India blir fremdeles millioner av mennesker født inn i et sosialt og kulturelt system som bryter med ideen om at alle mennesker er født frie og har samme verdi, til tross for at India har et lovmessig forbud mot denne type diskriminering.
Dalitter, eller undertrykte, har ikke samme tilgang til utdanning og helsetjenester som andre. Dalittene diskrimineres i arbeidslivet, i sosiale og i religiøse sammenhenger. Overgrep mot denne gruppen, og unnfallenhet mot å ta affære ved overgrep, kan karakteriseres som et systematisk brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: De kasteløse (dalitene) utgjør ca. 16% av Indias befolkning på nær 1,1 milliarder mennesker. Begrepet dalit er en samlebetegnelse for flere av gruppene som faller utenfor landets kastesystem. Flertallet av dalitene er fortsatt blant Indias fattigste.

Det er vårt inntrykk at Indias politiske ledere lenge har vært opptatt av dalitenes situasjon. Den indiske grunnloven forbyr diskriminering på bakgrunn av religion, kjønn eller kaste. Det finnes i tillegg en rekke særegne lover for å bekjempe diskriminering. Disse omfatter bl.a. kvotering ved inntak til skoler, i sær ved opptak til høyere utdanningsinstitusjoner og ved tilsetting i offentlig sektor. Den sittende regjeringen har som et av sine prioriterte politiske mål å skape like muligheter for alle diskriminerte grupper og søker å legge til rette for kvoteringsordninger også i privat sektor.

Dette viser at kaste fortsatt er en realitet i India. Den dårlige behandlingen mange daliter opplever skyldes ikke nødvendigvis en planlagt diskriminering fra statens side, men vedvarende holdninger i det indiske samfunnet. Disse finnes også innenfor deler av myndighetsapparatet, i rettsvesen og politi. I dag svarer dalitene stadig oftere med å mobilisere politisk i partier og interesseorganisasjoner og ved å ta i bruk de mulighetene Indias åpne og demokratiske tradisjon tilbyr. Dette er positivt.

Finansminister Kristin Halvorsen vil være vert for finansminister Palanappian Chidambaram. Jeg har dessverre ikke selv anledning til å møte ham under besøket, men utviklingsminister Erik Solheim vil treffe ham. Han vil benytte anledningen til å vise til årets Rafto-pris, som ble tildelt The National Campaign for Dalit Human Rights. Regjeringen ser på denne tildelingen som en viktig oppmuntring til dem som arbeider for å bedre dalitenes stilling i det indiske samfunnet og håper den kan bidra til økt rettferdighet for denne befolkningsgruppen. Det er for øvrig grunn til å berømme dagens indiske regjering for å øke kvoter for underprivilegerte grupper i utdanningssystemet. Fra regjeringens side er vi opptatt av at økonomisk vekst må kombineres med en god sosial fordeling. Det nylig oppstartede norsk-indiske partnerskapet for reduksjon av barne- og mødredødelighet i fem delstater i India er et viktig tiltak for å bedre situasjonen for fattige befolkningsgrupper.