Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:51 (2007-2008)
Innlevert: 11.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Besvart: 18.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Daglig meldes det at politiet ikke makter å stille opp når publikum av ulike årsaker ber om hjelp. Ikke minst er dette et problem i Distrikts-Norge. Statsråden og Regjeringen snakker ofte om "nærpoliti" uten at man definerer hva dette egentlig betyr. I budsjettforslaget for neste år snakkes det om akseptabel reaksjonstid.
Hva er, etter statsrådens vurdering, akseptabel utrykningstid for politi- og lensmannsetaten?

Begrunnelse

Oppslag etter oppslag viser politiets manglende evne til å rykke ut og bistå publikum når det trengs. Det er blitt mer en regel enn et unntak. Siden dette er et klart politisk ansvar for statsråden, ser jeg frem til statsrådens svar på ovennevnte spørsmål. Likeledes det faktum at andre nødetater har krav til responstid, men ikke politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har økt politibudsjettet med til sammen ca. 260 millioner kroner i løpet av 2006 og 2007, og foreslår å øke bevilgningen til politi- og påtalemyndigheten med til sammen ca. 245 millioner kroner i 2008. Det rekordhøye opptaket på 432 studenter på Politihøgskolen videreføres i 2008 for å sikre tilstrekkelig tilgang på fagutdannet personell.

Vi arbeider for å sikre et politi med en tjenestestruktur, et vaktsamarbeid og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og beredskap. Politidirektoratet har derfor fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til 2015. Utredningen vil også inneholde en gjennomgang av spørsmålet om differensiert responstid, jf. Innst. S. nr. 145 (2005 - 2006). Rapporten vil forligge i juni neste år. Jeg vil da komme tilbake til spørsmålet om politiets responstid.

Stortingsrepresentanten viser i sin begrunnelse til at andre nødetater har krav til responstid. Dette er delvis riktig. Det er fastsatt generelle krav til brannvesenet, jf Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, men ikke for ambulansetjenesten. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus stiller visse krav til kvalitet og kompetanse, men har ingen spesifikke krav til responstid eller utrykningstid.

Det er viktig å se kvalitet og kvantitet i sammenheng. Organisasjonsmessige tilpasninger er viktige tiltak for å sikre et tilgjengelig politi. Derfor er det etablert en prøveordning i Hordaland og Follo politidistrikt med mulighet for å få prøvd ut både grensereguleringer, offentlige servicekontorer og politiråd, som grunnlag i arbeidet med å videreutvikle organiseringen lokalt.

Sett i sammenheng med en rekke andre tiltak denne regjeringen har iverksatt, vil dette etter min mening gi politiet bedre muligheter til å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer kriminalitet.