Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:52 (2007-2008)
Innlevert: 11.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Besvart: 22.10.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): En skilt trygdemottaker som er ung ufør, får avslag på søknad om bostøtte fordi penger han mottar for å betale barnebidrag regnes som inntekt.
Hva vil statsråden gjøre med problemet med at barnetillegget regnes som inntekt for trygdemottakeren og slik fører til at trygdemottakeren blir vurdert med en inntekt som jo ikke er en reell innekt for ham selv, og dermed gjør at totalinntekten blir for høy til å få bostøtte?

Begrunnelse

Representanter for Husbanken tilkjennegir at det er flere som er i samme situasjon. Myndighetene bør finne en ordning som tar bort dette forholdet.
Dette er et klassisk eksempel på at ordningene ikke er innrettet mot dem som har det vanskeligst. På den ene siden har vedkommende for høy inntekt til å få bostøtte, og på den andre siden vil han ikke være i stand til å få egen bolig hvor han kan ha besøk av sine tre barn uten bostøtte og husbanklån. Han får også avslag på søknad om husbanklån pga. for lav inntekt. Det bør være mulig for mennesker i denne situasjonen å klage på vedtaket for å få en mer individuell vurdering hvor Husbanken kan se bort ifra barnetilegget som en del av inntekten. Jeg vil be statsråden vurdere om det i slike tilfeller kan være mulig å ta utgangspunkt i den enkeltes situasjon og finne ut hva som må til for å finne en løsning. Det kan ikke være slik at de som er vanskeligst stilt, på denne måten gang på gang bare møter et firkantet regelverk og få konklusjonen at en faller utenfor ordningen. Det er jo nettopp disse menneskene bostøtten er tiltenkt for.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen arbeider nå med en full gjennomgang av bostøtteordningen med sikte på forbedringer og forenklinger. I dette arbeidet vil også vurderinger av inntektsgrunnlaget inngå.

La meg kort redegjøre for dagens regler:

Ved beregning av bostøtte benyttes som hovedregel sist avsluttede skatteligning. Det er den høyeste av personinntekt og alminnelig inntekt som legges til grunn. I tilfeller der siste likning avviker fra dagens situasjon, kan husstanden få lagt til grunn dagens inntekt ved beregningen av bostøtte. Søker må selv be om dette. Husbanken innhenter skatteligningen maskinelt fra Skattedirektoratet, og overfører ligningen automatisk til den enkelte bostøttesak. Det er lagt vekt på at minst mulig av saksbehandling skal foregå manuelt, samt at tilgjengelige opplysninger fra offentlige registre innhentes automatisk i behandlingen av bostøttesøknader.

Barnetillegg i trygd/pensjon regnes i dag i likhet med den ordinære uføretrygden som inntekt ved beregningen av bostøtte. Det samme gjelder når betalingsevnen ved låneopptak vurderes. Barnetillegget utbetales som en del av pensjonen, vanligvis direkte til den uføre uavhengig av barnets familiesituasjon.

Folketrygdens barnetillegg blir behandlet av ligningsmyndigheten som en skattbar inntekt, og inngår derfor også i det ligningsgrunnlaget som Husbanken får fra Skattedirektoratet. Skatteligningen skiller ikke mellom hvor inntekten kommer fra, og heller ikke mellom de forskjellige stønadspostene i folketrygden.

Ved beregning av bostøtte tas det etter dagens regler kun hensyn til forholdet mellom boutgiftene og inntektene til husstanden samt hensyn til husstandens sammensetning. Det tas ikke hensyn til andre særlige økonomiske forhold, eller hvilke typer utgifter den enkelte søker har.

Jeg har forståelse for ønsket om en individuell behandling av bostøttesøknader der man i større grad kan ta en helhetlig vurdering av familiens utgifter og inntekter, herunder en vurdering av husstandens utgiftsnivå knyttet til forsørging av barn i forskjellige kombinasjoner med delt omsorg osv. I enkelte tilfeller kan også bostøttemottaker både være bidragsmottaker og bidragsyter for forskjellige barn, noe som gjør bildet ennå mer komplisert.

Slik regelverket og administrasjonen av bostøtten er pr. i dag er det ikke lagt opp til slik individuell behandling. Individuell behandling vil kreve et helt annet administrativt apparat til å betjene bostøtteordningen enn det som eksisterer i dag. En slik omlegging vil få betydelige budsjettmessige konsekvenser, både for bostøttebudsjettet og for administrasjon av ordningen. Individuell behandling vil dessuten åpne for skjønnsmessige vurderinger i søknadsbehandlingen som kan føre til at søknadene ikke blir behandlet likt.

La meg til slutt understreke at kommunene skal gi individuell bistand til mennesker som trenger hjelp for å skaffe seg en egnet bolig. I kommunenes boligsosiale arbeid er Husbankens ordninger - bostøtte, boligtilskudd og startlån - viktige virkemidler.

Husbanken skal også gi råd om hvilke økonomiske og praktiske støttetiltak som kan være aktuelle for boligsøkeren. Det er i denne sammenheng viktig at virkemidlene ses i sammenheng og at kommunene syr sammen virkemiddelpakker som setter boligsøkeren i stand til å bo i boligen og evt. betjene lån.