Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:53 (2007-2008)
Innlevert: 11.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Besvart: 18.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Hva er statsrådens syn på grensesnittet mellom personvern og folks rett til å bevare sine private helseopplysninger som en sak mellom seg og sin lege kontra NAV-systemets kontrollbehov, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at folk bevarer tillit til helsevesenet?

Begrunnelse

Det har vært tilfeller av at NAV-systemet i stadig flere saker krever utlevert hele pasientjournaler. Dette er etter Venstres mening svært problematisk, og vil av mange oppfattes som et overgrep. Det bør derfor foreligge svært overbevisende materiale før en slik utlevering blir foretatt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: For meg som helse- og omsorgsminister er det viktig at befolkningen har tillit til helseforvaltningen og helsetjenesten. Det vil ikke være mulig å drive en forsvarlig helsetjeneste dersom det skulle være slik at personer som trenger det ikke oppsøker helsetjenesten fordi vedkommende frykter at uvedkommende vil få adgang til sensitive opplysninger om dem. På denne bakgrunn har man i helselovgivningen nedfelt meget strenge regler om taushetsplikt. Formålet med reglene er blant annet å verne om pasientens integritet og hindre spredning av sensitive opplysninger til uvedkommende.

Reglene om taushetsplikt er imidlertid ikke uten unntak. Blant annet fremgår det av folketrygdloven § 21-4 at Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har rett til å innhente de opplysninger som er nødvendige for å kontrollere om vilkårene for en ytelse er oppfylt eller har vært oppfylt i tilbakelagte perioder. Opplysninger kan også innhentes fra helsepersonell. Formålet med reglene er å gi Arbeids- og velferdsetaten grunnlag for å kunne avgjøre om en person har rett til en trygdeytelse og for å avsløre misbruk av trygdeytelser.

Etter hva jeg kjenner til, har det vært omdiskutert om nevnte bestemmelse i folketrygdloven gir NAV grunnlag for å kreve utlevert fullstendige pasientjournaler. Blant annet på denne bakgrunn sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 12. juni 2007 på høring forslag til endringer i folketrygdloven der det klart fremgår at retten til å innhente opplysninger fra helsepersonell også gjelder journaler. Det fremgår av høringsnotatet fra AID at 1 690 personer var meldt for trygdemisbruk i 2006, og at dette er vel 1 550 personer flere enn i 2000. Sakene gjaldt bedrageri av minst 188 millioner kroner, mot 20 millioner kroner i 2000.

Som nevnt innledningsvis er det avgjørende viktig for meg som helse- og omsorgsminister at folk har tillit til at helseforvaltningen og helsetjenesten har et sterkt vern om private helseopplysninger. Jeg kan imidlertid også se at NAV har behov for å kunne innhente helseopplysninger for å hindre trygdemisbruk.

Jeg vil derfor ta initiativ til et samarbeid med arbeids- og inkluderingsministeren for å finne frem til løsninger som ivaretar personvernet på en god måte, samtidig som NAV kan oppfylle sitt behov for kontroll.