Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:55 (2007-2008)
Innlevert: 11.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Besvart: 23.10.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvordan har utviklingen vært for brukertilfredshet på de 10 indikatorene som ble innført i "Modernisering for velferd" og vil den nåværende regjeringen årlig rapportere på de samme indikatorene?

Begrunnelse

Det daværende Moderniseringsdepartementet innførte 10 indikatorer for brukertilfredshet som ble presentert med beste tilgjengelige tall i "Modernisering for velferd" Regjeringens handlingsplan for modernisering 2005-2006. Jeg er interessert i å få rapport på de årlige tallene som er tilgjengelige på disse 10 indikatorene etter de tallene som var tilgjengelige i forbindelse med lanseringen av planen. Jeg ønsker også å vite om Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil fortsette å rapportere årlig på disse indikatorene, for eksempel i forbindelse med de årlige budsjettproposisjonene.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Representanten Høie stiller et viktig spørsmål til fornyingsministeren. Det går rett til kjernen i hvordan denne regjering ønsker å jobbe med å forbedre kvaliteten og effektiviteten på offentlige tjenester. Vi skal kontinuerlig sikre oss gode tilbakemeldinger fra innbyggerne på hvordan tjenestene fungerer, og denne kunnskapen skal vi bruke til å utvikle og forbedre tjenestene i samarbeid med ansatte, organisasjonene og etatene.

Brukermedvirkning er et nøkkelord i vår regjerings fornyingspolitikk.

De ansatte er svært viktige i arbeidet med å sikre en sterk og effektiv offentlig sektor, og de må spille en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Jeg har tatt initiativ til en større undersøkelse for å kartlegge jobbtilfredshet, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø for statsansatte. Resultatet av undersøkelsen vil foreligge tidlig i 2008. Undersøkelsen vil inngå som et grunnlag for å fornye og videreutvikle statens personalpolitikk.

Vi har dessuten valgt å satse annerledes enn den forrige regjering når det gjelder arbeidet med indikatorer for brukertilfredshet for publikumsrettede offentlige tjenester. Den undersøkelsen som representanten Høye viser til, tilhører forrige generasjon brukertilfredshetsundersøkelser, og gir ikke oss eller etatene tilstrekkelig kunnskap om hva som eventuelt bør forbedres for å sikre at tjenestene er i samsvar med innbyggernes behov.

Riksrevisjonens dok. nr: 3:3 (2006/2007) om brukerretting av offentlige tjenester, peker på at det et behov for brukerundersøkelser som i større grad identifiserer egenskaper ved tjenestene som er viktige for innbyggerne, og også behov for at de funn man gjør på dette området brukes mer aktivt for å utvikle kvaliteten på tjenestene.

Vi har derfor valgt å utvikle en ny, større og mer anvendelig brukertilfredshetsundersøkelse, som skal favne de viktigste publikumsrettede offentlige tjenester, kommunale, så vel som statlige. Dette gjør vi i samarbeid med faglig ekspertise innen feltet, departementene, etater og de ansattes organisasjoner, dermed sikrer vi oss større gjennomslag og aktiv medvirkning i arbeidet med å forbedre kvaliteten på tjenestene i lys av resultater som fremkommer.

Regjeringen har nylig lagt frem sin strategi for fornying av offentlig sektor og der er det sist nevnte tiltak beskrevet nærmere under kapittelet "Kvalitet og effektivitet". Der understreker vi at den kunnskap som kommer frem gjennom brukerundersøkelser skal tas på alvor og føre til bedre tjenester. Det blir en omfattende, systematisk og grundig nasjonal undersøkelse for å måle hvor fornøyde innbyggerne er med et bredt spekter av det offentlige tjenestetilbud, og vi skal avdekke områder som etatene kan jobbe videre med for å bedre kvaliteten og tilfredsheten med disse tjenestene.

Det skal være åpenhet om både undersøkelsen og resultatene, og dette vil gi innbyggerne, etatene, de ansatte og departementene bedre kunnskap både om hva innbyggerne forventer av kvalitet og om eventuelle forbedringsmuligheter.

Undersøkelsen vil bli igangsatt i løpet av vinteren 2007/2008 og vi forventer de første resultatene i løpet av 2008. Undersøkelsen vil bli gjort regelmessig slik at utviklingen over kan følges over tid, i tråd med det representanten Høie etterspør.