Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:56 (2007-2008)
Innlevert: 12.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Besvart: 18.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I forslag til statsbudsjett for 2008 er det ikke avsatt midler til utbygging av nytt krysningsspor ved Nodland, mellom Egersund og Kristiansand. Krysningssporet er viktig for effektiv kapasitetsutnyttelse på den nye godsterminalen som vil stå ferdig neste år.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at krysningssporet blir bygget i 2008, slik at en kan få overføring av godstransport til jernbane med de gevinster det gir for miljø og trafikksikkerhet?

Begrunnelse

I forslag til statsbudsjett for 2008 er det avsatt midler til ny godsterminal for jernbanen i Ganddal. Det er imidlertid ikke avsatt midler til nytt krysningsspor ved Nodland. Foruten begrensninger dette gir for utnyttelse av godsterminalen, hindrer det økt kapasitetsutnyttelse på Sørlandsbanen. Transportørene ønsker å overføre mer godstransport til jernbanen, men kapasiteten er sprengt. Krysningsspor ved Nodland vil gi bedre kapasitetsutnyttelse av den nye godsterminalen, samt bidra til å få mer godstransport over på jernbane.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbaneverkets budsjett for 2007 innebærer et historisk løft for jernbanen med en samlet økning på i overkant av 20 pst..og hvor investeringsbevilgningen utgjør en økning på i overkant av 50 pst. i forhold til jernbanebudsjettet som Bondevik II-regjeringen la fram for 2006. Regjeringen har foreslått å videreføre denne satsingen i 2008 med en ytterligere økning på vel 6 pst. i forhold til saldert budsjett for 2007. Dette innebærer en samlet bevilgning til Jernbaneverket, kap. 1350, på ca. 5,8 mrd. kr i 2008. Innenfor denne bevilgningen har regjeringen valgt å prioritere drift- og vedlikehold av det eksisterende jernbanenettet, samt å ha rasjonell framdrift på jernbaneprosjekter som er startet opp framfor å starte opp nye investeringsprosjekter.

For å sikre at godstransport med jernbane skal framstå som en attraktiv transportform og være konkurransedyktig i forhold til andre konkurrerende transportforme er det viktig med best mulig regularitet og punktlighet. Dette krever høy prioritet på drift og vedlikehold av det eksisterende jernbanenettet. Det har nå vist seg at godstrafikken på jernbane har utviklet seg meget positivt de siste årene og økningen har vært så stor at det etter hvert har oppstått kapasitetsproblemer på flere togstrekninger og enkelte sentrale godsterminaler. Spesielt gjelder dette godsterminalen på Alnabru som er den viktigste godsterminalen knyttet til det norske jernbanenettet og er helt sentral i arbeidet med å få overført mer gods fra veg til jernbane. Når det gjelder de enkelte banestrekningene, er det vestre del av Sørlandsbanen, nordre del av Nordlandsbanen og nedre del av Gjøvikbanen som bl.a. brukes til godstrafikk mellom Oslo og Bergen, hvor det er størst behov for å iverksette tiltak for å øke sporkapasiteten på kort sikt.

I 2008-budsjettet foreslås en rekke tiltak for å øke kapasiteten for godstrafikken på jernbanen. Av prioriterte investeringer kan nevnes at det er foreslått bevilget 285 mill. kr til videreføring av utbyggingen av fjernstyring på Nordlandsbanen som i seg selv er et kapasitetsøkende tiltak, og som i tillegg innholder bygging av flere krysningsspor. Under programområdet "Kapasitetsøkende tiltak" er det foreslått bevilget samlet 105,6 mill. kr. Innenfor denne bevilgningen vil arbeidet med byggingen av nytt krysningsspor ved Berg på Østfoldbanen videreføres i 2008. Videre prioriteres planlegging og prosjektering av nytt krysningsspor på Gjøvikbanen ved Jensrud for å øke godskapasiteten på Bergensbanen og det er dessuten avsatt 20 mill. kr til planlegging av dobbeltspor og ombygging av delstrekningen Bergen st.- Fløen for bl.a. å få en mer effektiv håndtering av godstogene inn og ut av godsterminalen i Bergen.

På terminalsiden gjennomføres kapasitetsøkende tiltak på Alnabruterminalen (strakstiltak) i påvente av planlegging og utbygging av en ny godsterminal på Alnabru. I 2008- budsjettet er dessuten avsatt 30,5 mill. kr til sluttarbeider på den nye godsterminalen på Ganddal ved Stavanger som etter planen skal tas i bruk i begynnelsen av neste år. Når det gjelder byggingen av et nytt krysningsspor ved Nodland på Sørlandsbanen, er det lagt opp til å gjennomføre nødvendig planlegging i løpet av 2008 med sikte på byggestart i 2009. I tillegg planlegges også tiltak for å styrke strømforsyningen på vestre del av Sørlandsbanen som også er viktig for å kunne øke godstrafikken på denne banestrekningen.

Jeg vil ellers gjøre oppmerksom på at på lengre sikt kan det bli behov for å bygge flere krysningsspor på jernbanenettet, herunder på Sørlandsbanen for å legge forholdene til rette for ytterligere satsing på godstrafikk på jernbanen. Regjeringen vil komme tilbake til dette i fremtidige budsjettframlegg og i rulleringen av Nasjonal transportplan 2010-2019 som etter planen skal fremmes i slutten av neste år. I denne forbindelse arbeides det med en mer overordnet godsstrategi for prioritering av tiltak for å øke godskapasiteten på det norske jernbanenettet.