Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:61 (2007-2008)
Innlevert: 12.10.2007
Sendt: 15.10.2007
Besvart: 19.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finansminsteren har tidligere tatt til orde for at privat forbruk bør reduseres. Analyseselskapet Credittreform har nå beregnet at til tross for lønnsøkning ble den gjennomsnittlige nettoinntekten i Norge redusert med kroner 17.370,- fra 2005 til 2006. Ifølge Credittreform skyldes reduksjonen en kombinasjon av økte skatter og økte renter.
Er Finansminsteren tilfreds med denne utviklingen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Veksten i privat forbruk har vært høy de siste årene. En viktig forklaring på dette er at husholdningene har hatt sterk inntektsvekst fordi flere har kommet i arbeid og reallønnsveksten har vært god. Den positive utviklingen på arbeidsmarkedet er svært gledelig.

Finansdepartementet er ikke kjent med beregningene det vises til i brevet. Imidlertid viser også foreløpige nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå en viss nedgang i husholdningenes disponible inntekt fra 2005 til 2006. Ifølge disse tallene kan nedgangen føres tilbake til et fall i aksjeutbyttene på nærmere 60 mrd. kroner fra 2005 til 2006. De store endringene i aksjeutbyttene må ses i sammenheng med innføringen av utbytteskatt fra 1. januar 2006. Dersom aksjeutbyttene holdes utenom, var det en klar økning i husholdningenes disponible inntekt fra 2005 til 2006, også etter justering for den generelle prisoppgangen. Det er da tatt hensyn til at husholdningenes nettorenteutgifter er anslått å ha økt med om lag 4,5 mrd. kroner fra 2005 til 2006.

Økningen i innbetalte skatter fra personer fra 2005 til 2006 skyldes i liten grad endringer i skattereglene, men at skattegrunnlaget økte som følge av økt sysselsetting og sterk lønnsvekst. I 2006 ble toppskattesatsene redusert og bunnfradragene økt, noe som isolert sett bidro til å redusere personskattene med 5,4 mrd. påløpt og 3,6 mrd. bokført. Innføringen av utbytteskatt er anslått å bidra til å øke skatteinntektene med 3,2 mrd. bokført og 3,7 mrd. påløpt. Samlet sett er endringene i skattereglene for personer fra 2005 til 2006 anslått å ha økt skatteprovenyet med om lag 1 mrd. kroner.