Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:71 (2007-2008)
Innlevert: 16.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Torsdag 11. oktober ble det kjent at Luftfartstilsynet svarte nei på Moss Lufthavn Rygges (MLR) søknad om en meget begrenset utvidelse av åpningstiden morgen og kveld. Etter hva jeg er kjent med vil MLR klage på dette vedtaket.
Vil MLR ha selvstendig rett til å anke saken inn til endelig avgjørelse hos samferdselsministeren, dersom Luftfartstilsynet - mot formodning - skulle opprettholde sitt vedtak, og hvor raskt vil en slik sak bli behandlet i departementet?

Begrunnelse

Torsdag 11. oktober ble det kjent at Luftfartstilsynet hadde vedtatt å gi avslag på Moss Lufthavn Rygges (MLR) søknad om en meget begrenset utvidelse av åpningstiden morgen og kveld.
Dette har skapt sterke reaksjoner i Østfold, både blant folkevalgte lokalt, regionalt og nasjonalt. Også blant brukerne av flyplassen er reaksjonene sterke. Vertskommunene Rygge og Råde føler seg overkjørt fordi Luftfartstilsynet synes å ha lagt ensidig vekt på den eneste negative høringsuttalelsen (fra Fylkesmannen i Østfold). Det reageres naturligvis sterkt på at statlige byråkrater på denne måten overprøver et så entydig lokalt folkevalgt ønske. Dersom dette blir stående, reduseres lokaldemokratiet til en "nullitet" i slike saker.
Det er nå investert om lag 900 millioner kroner i MLR for at Østfold endelig skal kunne få en moderne, miljøvennlig og tjenlig flyplass for befolkningen generelt og næringslivet i regionen spesielt. Flyplassen vil, dersom ikke sentrale myndigheter stikker kjepper i hjulene, bli en meget attraktiv flyplass som kan bidra til mindre klimautslipp og en viktig avlastningsflyplass for OSL Gardermoen, slik at det ikke blir nødvendig å bygge en 3. rullebane.
Under enhver omstendighet må det være et selvsagt krav at ikke MLR får dårligere rammebetingelser enn de flyplasser MLR skal konkurrere med.
Som stortingsrepresentant er jeg opptatt av å finne ut av hva som er behandlingsmåten videre. Etter hva jeg er kjent med vil MLR klage på Luftfartstilsynets vedtak. Dersom Luftfartstilsynet, mot formodning, opprettholder sitt vedtak, blir det nødvendig å bringe saken inn på den politiske arena i Stortinget. Så langt jeg har registrert, synes det å være en meget bred politisk allianse som mener at Luftfartstilsynet her har landet feil.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved vedtak av 11. september 2007 avslo Luftfartstilsynet Forsvarets søknad om utvidede åpningstider for Moss lufthavn, Rygge. Som innehaver av konsesjonen for den sivile driften på lufthavnen er det Forsvaret som er adressat for vedtaket. Det er naturlig å oppfatte dette som et enkeltvedtak, og enkeltvedtak kan påklages til overordnet instans etter forvaltningslovens alminnelige regler. Forsvaret er som konsesjonshaver part i saken, og har følgelig også klagerett.

Jeg er informert om at Luftfartstilsynet allerede har mottatt klage fra Forsvaret.

Moss lufthavn, Rygge er ikke et juridisk subjekt og kan følgelig heller ikke påklage vedtaket. Rygge sivile lufthavn AS (RSL) skal forestå den sivile driften på lufthavnene etter avtale med konsesjonshaver (Forsvaret). Jeg vil ikke utelukke at RSL har selvstendig klagerett i tillegg til Forsvaret, men slik spørsmålet er stilt antar jeg at Forsvarets klagerett er det sentrale.

Luftfartstilsynet må nå først ta stilling til om det selv finner grunn til å omgjøre det opprinnelige vedtaket. Først dersom dét ikke er tilfellet vil klagen bli sendt til Samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse.

Samferdselsdepartementet har til nå bevisst avstått fra å involvere seg i saken for å unngå en forutinntatt holdning i tilfelle klage. Dette innebærer samtidig at vi ikke kjenner saken som annet enn kopiadressat for tilsynets vedtak. Derfor er det heller ikke forsvarlig å anslå hvor tidkrevende en eventuell klagebehandling vil bli. Uansett vil den samlede saksbehandlingstiden også være avhengig av hvor lang tid Luftfartstilsynet bruker på sin saksforberedelse.

Selv om lovverket ikke inneholder absolutte frister for behandlingen av denne typen saker, er det åpenbart at eventuelle negative kommersielle konsekvenser av lang saksbehandlingstid vil måtte tillegges vekt ved prioriteringen av departementets ressurser.