Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:73 (2007-2008)
Innlevert: 17.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 23.10.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kystverkets omfattende oljevernaksjon etter MS Servers forlis ved Fedje 12.1.2007 har en kostnadsramme som er anslått til 225,5 mill. kr. Akutte krisesituasjoner krever hurtige løsninger. Verken anbud eller forhandlinger kan brukes når ansvarlig myndighet tar nødvendige beslutninger og rekvirerer utstyr og mannskap. Likevel går jeg ut fra at det også i krishåndtering er prosedyrer som sikrer mot økonomisk rolleblanding.
Kan statsråden bekrefte dette, og vil Serveraksjonen bli revidert også av andre enn Kystverket selv?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Etter forliset av "Server" iverksatte Kystverket en statlig oljevernaksjon.

Forurensningsloven pålegger kommunene å ha en egen beredskap mot akutt forurensning, og denne beredskapen skal bistå Kystverket under statlige aksjoner. Kommunene må i denne sammenheng, som på andre kommunale forvaltningsområder, følge de vanlige regler som gjelder for offentlig forvaltning.

Som representanten Sortevik påpeker krever akutte krisesituasjoner hurtige løsninger, og det er ikke tid til å gjennomføre anbud eller forhandlinger ved innleie av materiell og personell. Kystverket har derfor utarbeidet administrative rutiner for som ligger til grunn for gjennomføring av en statlig aksjon, herunder kommunenes og de interkommunale aksjonsutvalgenes (IUA-ene) bistand til Kystverket. Dette omfatter bl.a. standard satser for avlønning av mannskaper og for leie av småbåter og annet utstyr, standard avtaleutkast for ansettelser, leie og anskaffelser, samt krav til utstyr, vernebekledning mv.

Etter øvelser, hendelser og ulykker gjennomfører Kystverket evalueringer for å avdekke områder som kan forbedres. Kystverket opplyser at etaten ikke har kjennskap til at det under tidligere aksjoner har vært noen økonomisk rolleblanding.

Kystverkets evaluering etter "Server"-aksjonen gjennomføres i regi av ekstern konsulent. Denne er ikke avsluttet, men basert på de foreløpige evalueringer, anser Kystverket at planer, regelverk og bruk av standardsatser for betaling for varer og tjenester er fulgt. Kystverket anser imidlertid at det er behov for å tydeliggjøre de administrative rutinene som ligger til grunn for en statlig oljevernaksjon, og har iversatt er arbeid på dette området. I tillegg til gjennomgang av standardsatsene og -avtalene som er nevnt ovenfor, omfatter dette arbeidet revurdering av fullmakter og rapporteringsrutiner tilbake til Kystverket og Kystverkets egne rutiner for oppfølging under aksjoner. Kystverket har også under arbeid egne administrative rutiner som bl.a. tar hensyn til temaet rolleblanding, og disse retningslinjene vil være et viktig tema i kurs og øvelser i regi av Kystverket.

I tillegg til Kystverkets evalueringen av "Server"-aksjonen ved bruk av ekstern konsulent, er Kystverket som statsetat løpende revidert av Riksrevisjonen. Også "Servers" forsikringsselskap vil, med bakgrunn i at det skal dekke kostnadene for oljevernaksjonen, ha en grundig gjennomgang av regnskapene for aksjonen.

Store oljevernaksjoner som aksjonen etter "Server" involverer en rekke aktører og både det kommunale og statlige beredskapsnivået. Det påhviler både det kommunale og statlige nivået å selv sørge for at de krav som stilles til offentlig forvaltning etterleves. Kystverket har etablert rutiner som skal bidra til dette. Det er samtidig viktig at man trekker lærdom av både øvelser og reelle hendelser, og gjør forbedringer på denne bakgrunn. Dette er iverksatt gjennom den evalueringen Kystverket gjennomfører ved ekstern konsulent og det arbeidet Kystverket har iverksatt for å forbedre administrative rutiner for statlige oljevernaksjoner.