Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:78 (2007-2008)
Innlevert: 17.10.2007
Sendt: 18.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): KonKraft er et lukket samarbeidsorgan mellom oljeindustrien, fagforeninger og myndigheter preget av mangel på demokratisk innsyn og sammenblanding av roller. KonKraft får statsstøtte, men har drevet lobbyvirksomhet mot myndighetene for å få skattelette for oljeindustrien. Og vår tids store utfordring, klima og miljø, blir ikke godt nok belyst.
Er olje- og energiministeren tilfreds med den samrøre og mangel på åpenhet og klima- og miljødebatt som KonKraft representerer i dialogen om Norges viktigste næring?

Begrunnelse

KonKraft er et sentralt samarbeidsorgan mellom oljeindustrien, fagforeninger og myndigheter som drøfter grunnleggende rammevilkår og utfordringer for oljeindustrien. Det er viktig at det er en god dialog mellom industri, fagforeninger og myndigheter. Men KonKraft er et lukket forum preget av mangel på demokratisk innsyn og sammenblanding av roller. KonKraft får statsstøtte, men har for eksempel brukt store ressurser på å drive lobbyvirksomhet mot myndighetene for å få skattelette. Dersom KonKraft hadde lyktes, kunne staten ha gått glipp av store skatteinntekter av avgjørende betydning for landets velferd. Sist, men ikke minst, er det alvorlig at avveingen mellom næringsinteresser og hensynet til vår tids store utfordring knyttet til klima og miljø ikke blir godt nok belyst i KonKraft.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: KonKraft ble etablert i 1999/2000 av partene i petroleumsnæringen og består av Oljeindustriens landsforening, Norsk Industri, Rederiforbundet og Landsorganisasjonen. Formålet med samordningen var å samarbeide for å bedre konkurransekraften til norsk sokkel og petroleumsnæringen. Samordningen var et resultat av den svært lave oljeprisen i denne perioden og en videreføring av samarbeidsprosjektet NORSOK fra 1990-tallet.

I denne perioden tok Olje- og energidepartementet initiativ til å opprette Topplederforum - et kontaktforum mellom myndighetene og næringen. Topplederforum er statsrådens forum og et kontaktpunkt mellom olje- og energiministeren og aktørene i næringen. Det fattes ingen beslutninger i forumet. I et slikt kontaktforum er det viktig at begge parter deltar i utformingen av dagsorden, det har derfor vært naturlig å samarbeide med KonKraft.

Topplederforum har i dag 37 deltakere bredt sammensatt fra petroleumsnæringen med oljeselskaper, leverandørselskaper, forskningsinstitusjoner, fagforeninger og myndighetene. Det er fire møter i året hvor ulike tema diskuteres. Møtene i forumet har en åpen del med presentasjoner og en del med diskusjon som er lukket for pressen. Det skrives referat fra den delen av møtet som er åpen for pressen. Presentasjoner og referat legges ut på departementets nettsider. Tema i Topplederforum i løpet av de siste årene har vært nasjonal strategi for petroleumssektoren, regional utvikling i Nord-Norge, integrerte operasjoner i oljevirksomheten og helse-, miljø- og sikkerhet. På forrige møte i forumet var klimautfordringen tema.

Deltakerne i Topplederforum representerer ulike interessegrupper i oljevirksomheten, og det er i mange saker uenighet mellom interessegruppene. Dette gis det også uttrykk for i møtene.

Olje- og energidepartementet bidrar til finansieringen av enkelte aktiviteter i regi av Topplederforum. I de fleste tilfeller innebærer det et samarbeid med KonKraft. Departementet har for eksempel finansiert en studie av mulige ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i Nord-Norge. Departementet deltar kun i prosjekter og aktiviteter som ikke fører til rollekonflikter. Det er således feil som det hevdes i spørsmålet at departementet har støttet KonKraft sitt skatteprosjekt i 2004. Skatteprosjektet ble finansiert og gjennomført av næringen alene. Prosjektet er også et godt eksempel på at aktørene i næringen utreder problemstillinger for så å legge forslag fram for myndighetene. Forslaget ble behandlet på ordinær måte i berørte departementer og forslaget fra industrien ble avvist.

Som leder av Topplederforum vil jeg være opptatt av å bruke forumet bl.a. til ytterligere å få diskutert miljø- og klimautfordringen med aktørene i næringen.

Jeg mener det er nødvendig med en dialog mellom myndighetene og næringen. De enkelte deltakerne må være seg bevisst sine ulike roller. Jeg syns det er hensiktsmessig å organisere denne dialogen i møter hvor mange sentrale aktører er representert.