Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:81 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 18.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Helsetilsynet har dokumentert at situasjonen i barne- og ungdomspsykiatrien er kritisk. Behovet for et kvalitativt godt tilbud er økende. Samtidig vet vi at mange private aktører har vært et viktig supplement for barna det gjelder. Etter hva jeg forstår har trygdetaten frem til nå finansiert utredning av barn og unge i Bergensområdet i privat regi. Nå er imidlertid det opphørt eller strammet inn.
Medfører dette riktighet, og hva er statsrådens vurdering av dette?

Begrunnelse

Det er et stadig økende behov for et kvalitativt godt tilbud innen barne- og ungdomspsykiatrien. Mange private aktører har vært et viktig supplement for barna det gjelder. Køer og ventetider vokser, og barna lider i påvente av utredning og behandling. Nylig ble jeg orientert om en skole på vestlandet som har fått begrenset sitt tilbud til barn som trenger særlig bistand. Ved denne skolen oppstår det tidvis situasjoner som krever spesialisert bistand, også nevropsykologisk utredning. Etter hva jeg forstår går veien via lege til BUP (offentlig barnepsykiatri) men ved BUP er det svært lang ventetid. De siste årene har skolen imidlertid kunnet benytte to private nevropsykologiske utredere som har kortere ventetid og kortere vei til hjelp og bistand for barna det gjelder. Prisen som foreldrene må dekke, har vært kr 1 000 pr utredning.
Ut ifra den informasjonen jeg nå har mottatt, har imidlertid trygdeetaten sluttet å gi refusjon for privat utredning. Konsekvensen er at prisen varierer mellom kr 8 000-13 000, hvilket betyr at tjenesten i praksis er lite tilgjengelig for brukerne.
Når vi vet at det er et stadig voksende behov for hjelp for barn og ungdom, virker det underlig at tilbudet til de mest utsatte barna blir begrenset på denne måten.Jeg ber derfor om en redegjørelse fra statsråden om hvorvidt dette faktisk medfører riktighet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Styrkingen av psykisk helsevern for barn og unge er en prioritert oppgave i opptrappingsplanen for psykisk helse(1998-2008). Siden 1998 er kapasiteten mer enn doblet, men ventetiden er fremdeles for lang. Regjeringen har derfor prioritert å øke bevilgningen til opptrappingsplanen for 2008 med nærmere en mrd. kr., samt lagt frem forslag for Stortinget om en særskilt ventetidsgaranti som skal sikre raskere hjelp for barn og unge under 23 år med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser. Private avtalespesialiser er enkelte steder et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten, også når det gjelder nevropsykologiske utredninger av barn og unge.

Helse Vest RHF har ansvaret for å inngå avtaler med privatpraktiserende psykiatere og psykologspesialister i Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane, og på den måten sørge for at befolkningen har tilgang på nødvendig utredning og behandling innen psykisk helsevern. Helse Vest har driftsavtaler med rundt 300 privatpraktiserende spesialister i regionen, fordelt mellom spesialister innen somatisk sektor og psykisk helsevern. Pasienten betaler ordinær egenandel for konsultasjon hos en privatpraktiserende spesialist som har driftsavtale. NAV utbetaler refusjon til spesialisten på nærmere bestemte vilkår.

Jeg har fått opplyst av Helse Vest RHF at de to nevnte nevropsykologer som representant Torbjørn Hansen viser til, ikke lenger har en driftsavtale med Helse- Vest RHF. Bakgrunnen for dette ligger ikke i forandringer i selve finansieringssystemet eller at Helse Vest RHF ikke ønsker å benytte seg av private aktører innen psykisk helsevern for barn og unge. Jeg finner det ikke riktig å gå inn i vurderingene i forhold til angitte helsepersonell. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid informere om at det er blitt gjort begrensninger i rammeavtalen mellom Psykologforeningen og de regionale helseforetakene mht bruk av hjelpepersonell for privatpraktiserende spesialister. Dette for å hindre at spesialisten underskriver på utredninger gjennomført av annet helsepersonell, uten selv å bidra med sin spesialistkompetanse i den direkte utredningen av barnet. Dette bidrar til å kvalitetssikre utredningen, men vil samtidig kunne vanskeliggjøre at en spesialist bedriver virksomhet flere steder i landet. Det er opplyst at dette har hatt betydning i forhold til tilbudet i Bergen.

Helse Vest opplyser at det på kort sikt har vært vanskelig å finne erstatning. Som et langsiktig rekrutteringstiltak er det i Helse Bergen HF bl.a. tatt initiativ til utarbeidelse av en 3-årig utdanningsplan innen klinisk psykologi med fordypning i klinisk nevropsykologi.