Skriftlig spørsmål fra Helge Solum-Larsen (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:85 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 19.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Helge Solum-Larsen (V)

Spørsmål

Helge Solum-Larsen (V): Vil fiskeriministeren jobbe for å sikre at fredningsprinsippet blir tatt inn i havressursloven og naturmangfoldloven innenfor forvaltningen av alt liv i havet?

Begrunnelse

Regjeringen har i regjeringeserklæringen lovet å stanse tapet i det biologiske mangfoldet innen 2010 og jobber nå med å utarbeide forslag til to viktige lover på området, havressursloven og naturmangfoldloven. Regjeringen har signalisert at begge forslag til lover skal legges fram i løpet av 2007.
Det såkalte fredningsprinsippet (speilvendingsprinsippet) gjelder i dag for alt vilt på land (jf. viltloven) og innebærer at alt vilt er fredet med mindre det er åpnet for høsting. Dette innebærer at man til enhver tid må fastsette rammer for høstingen basert på kunnskap og faglige vurderinger. Fredningsprinsippet er i praksis en gjennomføring av føre-var-prinsippet i miljøpolitikken, som det er bred politisk enighet om.
På det marine området gjelder ikke fredningsprinsippet i dag. Det er lovlig å høste marine arter så lenge det ikke er forbudt eller satt begrensninger for det (saltvannsfiskeloven). Havressurslovutvalget gikk med knapt flertall inn for ikke å innføre fredningsprinsippet for marine arter. Biomangfoldlovutvalget foreslår derimot at prinsippet skal gjelde både på land og til havs i sitt forslag til ny naturmangfoldlov. I det siste har fiskeriministeren uttalt seg om mulighetene om kommersiell høsting av "nye" arter som sjøpølser og maneter. Dette er arter vi har lite kunnskap om i dag og er et eksempel på behovet for et fredningsprinsipp før en eventuell åpning for høsting.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Forslag til ny havressurslov er under utarbeidelse og vil bli fremmet for Stortinget i løpet av 2007. I arbeidet med ny havressurslov er et av flere viktige punkter å synliggjøre bedre internasjonale forpliktelser og anbefalinger som Norge har sluttet seg til. I dette ligger det forpliktelser til å sikre at de viltlevende marine ressursene blir forvaltet på en forsvarlig måte, og i tråd med føre-var- prinsippet. Jeg mener at forslagene til både flertallet og mindretallet i havressurslovutvalget ivaretar disse forpliktelsene.

Arbeidet med ny havressurslov krever dialog med ulike aktører underveis i prosessen for å sikre at lovforslaget er konsistent med annet regelverk. Fiskeri- og kystdepartementet har blant annet hatt god kontakt med Miljøverndepartementet for å ivareta at viktige deler av ny havressurslov og ny naturmangfoldlov skal være i overensstemmelse med hverandre.

Ettersom det ikke er fremmet en lovproposisjon om ny havressurslov, finner jeg det ikke riktig å gå nærmere inn på hvilke løsninger som er foreslått valgt i forskjellige deler av loven. Dette gjelder også for spørsmålet om fredningsprinsippet skal inntas i forslag til ny havressurslov. Spørsmål knyttet til arbeidet med ny naturmangfoldlov bør rettes til miljø- og utviklingsministeren.