Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:87 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 19.10.2007
Besvart: 26.10.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Kommunaldepartementet har i positive ordelag vurdert Europa for Citizens-programmets faglige innhold og relevans for kommunesektoren.
Med henvisning til det engasjement som er vist fra kommunesektoren i denne saken, kan jeg tillate meg å oppfordre statsråden om å vurdere norsk deltakelse i Europe for Citizens-programmet på nytt?

Begrunnelse

Fremskrittspartien har mottatt flere henvendelser som støtter opp under oppfordringen om norsk deltakelse i Europe for Citizens-programmet.
Som kjent omfatter programmet en betydelig relevans for videreutvikling av samarbeidet mellom kommuner, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer i hele Europa.
Ved vennskapskommunesamarbeid kan kommuner få støtte til utveksling, konferanser og seminar med sine partnerkommuner. Det kan gjelde både enkeltaktiviteter eller langvarige prosjekter. Støtte til forskning som bidrar med nye tanker om europeiske verdier, kulturer og deltakelse. Støtte til arrangementer som markerer historiske hendelser, til informasjonskampanjer, meningsmålinger og andre informasjonstiltak.
Jeg mener at programmet er et lavterskeltilbud for kommuner, frivillige organisasjoner og andre som ønsker å utvikle sitt europapolitiske engasjement. I tillegg vil deltakelse i seg selv gi betydelig kompetanse i partnerskap som arbeidsmetode. I programmet Livskraftige kommuner, som er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og KS, kan kommuner jobbe systematisk og kreativt med miljø og samfunnsutvikling i nettverk med andre kommuner.
Jeg mener at norsk deltakelse i Europe for Citizens vil kunne bidra til et reelt innhold og gi muligheter for bredere deltakelse og flere kontakter.
Norsk deltakelse i Europe for Citizens-programmet er derfor et eksempel på at et europeisk samarbeidsprogram kan støtte opp under viktige nasjonale satsinger. Jeg vil for øvrig vise til St.meld. nr. 23 om gjennomføring av Europa-politikken, der utviklingen av europeiske samarbeidsrelasjoner står sentralt. Mens stortingsmeldingen angir utvikling og mål, er Europe for Citizens et program for handling og konkrete samarbeidsaktiviteter, og som kan bidra til at Regjeringens ambisjoner for en aktiv Europapolitikk kan nåes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er selvsagt positiv til at kommuner utvikler vennskapskommunesamarbeid. Jeg registrerer i den forbindelse at det er interesse for programmet Europe for Citizens i kommunene. Etter å ha gjort en samlet vurdering, har jeg imidlertid kommet fram til at dette programmet ikke kan prioriteres fra departementets sin side nå. Jeg kommer derfor ikke til å vurdere spørsmålet om norsk deltakelse i programmet på nytt.