Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:93 (2007-2008)
Innlevert: 19.10.2007
Sendt: 22.10.2007
Besvart: 29.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I anledning behandlingen av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Vesterålen og Lofoten ble det slått fast at alle geologiske undersøkelser, også seismikkskyting i Nordland 7, skulle gjennomføres i regi av Oljedirektoratet. Videre skulle slik seismikkskyting følges av forskning på konsekvenser av seismikkskyting og annen naturvitenskapelig forskning.
I hvor stor grad ble det drevet naturvitenskapelig forskning under årets seismikkskyting i området?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: St. meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) ble behandlet i Stortinget våren 2006, jf. Innst. S. nr. 225 (2005-2006) fra energi- og miljøkomiteen.

I kapittel 10 er rammer for petroleumsaktivitet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten omtalt. Disse rammene vil bli vurdert på nytt med utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger i forbindelse med jevnlig rullering av planen, første gang i 2010. I forvaltningsplanen står det følgende om områdene Nordland VII og Troms II:

- "Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010.

- Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene. Det skal gjennomføres følgende forsknings/kartleggingsprosjekter:

- SEAPOP (kartlegging av sjøfugl) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen

- MAREANO (kartlegging av bunnforhold) skal prioritere kartlegging i Lofoten/Vesterålen

- Geologisk kartleggingsarbeid skal gjennomføres i området i regi av Oljedirektoratet. Dette innebærer blant annet seismikkinnsamling. Det igangsettes ikke konsekvensutredning om åpning av disse områdene i denne stortingsperioden."

Kartleggingen av sjøfugl og bunnforhold foregår uavhengig av Oljedirektoratets seismikkinnsamling. Både SEAPOP og MAREANO har gjennomført omfattende kartlegging, og mye ny kunnskap vil foreligge når forvaltningsplanen skal oppdateres i 2010. SEAPOP har så langt kartlagt kysten fra Lofoten og et godt stykke på vei mot den russiske grense. Man vil nå kartlegge mer i åpent hav. MAREANO har i 2007 kartlagt områder på Tromsøflaket, i Troms II og Nordland VII. Høstens kartleggingstokt er nettopp avsluttet.

Det ble i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen ikke lagt opp til noen naturvitenskapelig forskning knyttet til Nordland VII og Troms II utover det som er beskrevet over. Imidlertid har Oljedirektoratet i inneværende år tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med Havforskningsinstituttet om å se på hvilke eventuelle skremmeeffekter Oljedirektoratets undersøkelser har på fisken i området. Dette ses på som en god anledning til å få undersøkt hvilken effekt seismikkskyting har på fisk, siden det bare er Oljedirektoratet som driver seismisk aktivitet i området. Prosjektet vil gjennomføres sommeren 2008 i tilknytning til Oljedirektoratets seismikkinnsamling.