Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:96 (2007-2008)
Innlevert: 19.10.2007
Sendt: 22.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finansdepartementet har gjennom forskrift gitt adgang til frivillig registrering i avgiftsmantallet for virksomhet som faller utenfor avgiftsområdet. Denne forskriften blir i praksis fortolket slik at dersom man har glemt å krysse av for dette ved registrering, blir momsrefusjon nektet. Dette selv om det er åpenbart at slik frivillig registrering var meningen.
Mener statsråden at en slik forglemmelse skal straffes slik eksemplet under viser, eller vil statsråden ta initiativ slik at små feil ikke medfører ruin?

Begrunnelse

Selskap XX AS ble stiftet 22/12-05 for å drive utleie av bygg til et hagesenter. Saksdokumentene viser at det hele tiden har blitt forutsatt at selskapet skulle mva.-registreres. Fylkesskattekontoret har også for de fire første terminene i 2006 behandlet selskapet som et mva.-selskap. I ettertid har imidlertid Fylkesskattekontoret oppdaget at det ved registrering av selskapet er uteglemt et kryss i rubrikken for frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Straffen for denne forglemmelsen er et ekstraordinært krav på kroner 2.849.043,- for tilbakebetaling av mva. som Fylkesskattekontoret allerede har utbetalt. Denne ekstraregningen kan i verste fall medføre økonomisk ruin for selskapet, og at 37 tilsatte mister jobben. På bakrunn av dette konkrete eksemplet ber jeg om en vurdering fra finansminsteren om hun er fornøyd med denne forskriften og måten den blir praktisert på, eller om finansminsteren vil ta et iniativ for å rydde opp slik at ikke små menneskelige feil blir straffet på en så dramatisk måte som vi her har eksempel på.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter merverdiavgiftsloven § 21 er det som utgangspunkt bare registrerte næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet som kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Næringsdrivende med virksomhet som faller utenfor lovens rekkevidde, eksempelvis utleie av fast eiendom, kan imidlertid gjennom en frivillig ordning la seg registrere i avgiftsmanntallet. De nærmere bestemmelsene og vilkårene for å bli registrert fremgår av forskrift 6. juni 2001 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117). Tjenesteytere som er frivillig registrert skal beregne utgående merverdiavgift av de tjenester som omfattes av registreringen. Samtidig gis det fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten.

For å bli frivillig registrert etter forskrift nr. 117 er det et grunnleggende vilkår at man søker om slik registrering. Sivilombudsmannen har i uttalelse 28. februar 2007 uttalt følgende om søknadskravet:

"Spørsmålet er så når man kan anses å ha søkt, med andre ord når er vilkårene for at det foreligger en aktiv handling eller på annen måte et dispositivt utsagn ovenfor fylkesskattekontoret om at man ønsker å frivillig registrere seg, oppfylt.

Avgiftsmyndighetene har lagt opp til at søker skal krysse av i et eget felt i samordnet registermelding for at man ønsker å registrere seg frivillig, samt opplyse om hvilken type frivillig registrering det er tale om. Men det må trolig også være tilstrekkelig å skrive at man ønsker å registrere en virksomhet som må registreres frivillig i feltet for andre opplysninger i meldingen, eventuelt på eget ark, eller sende eget brev om dette til avgiftsmyndighetene. Også muntlige henvendelser om frivillig registrering vil etter forholdene kunne være tilstrekkelig. Det vil også kunne tenkes at man ikke direkte sier at man ønsker frivillig registrering, men at man opplyser at man ønsker å registrere en utleievirksomhet som nettopp må registreres frivillig, og at fylkesskattekontoret deretter må opplyse den næringsdrivende om frivillig registrering."

Jeg er enig i det Sivilombudsmannen her uttaler om hvilke krav som generelt sett må stilles for at det skal anses å foreligge en søknad om frivillig registrering. Etter mitt syn innebærer den regelverksforståelsen som Sivilombudsmannen legger til grunn at det ikke stilles urimelig strenge krav til at det kan anses å foreligge en søknad om frivillig registrering. Ombudsmannens hovedpoeng synes å være at den næringsdrivende på en eller annen måte må tilkjennegi overfor avgiftsmyndighetene at han vil registrere seg for utleievirksomheten. Dersom dette ikke er gjort kan den næringsdrivende ikke anses å ha søkt om frivillig registrering.

I den senere tid har det kommet flere spørsmål fra Stortinget som gjelder frivillig registrering og retten til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader som har påløpt ved oppføringen av utleiebygg, jf. spørsmål nr. 1 til spørretimen 10. oktober 2007 fra stortingsrepresentant Svein Flåtten og spørsmål nr. 34 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen. Som det fremgår av mine svar på disse spørsmålene, vil de nye justeringsbestemmelsene for kapitalvarer kunne rette opp uheldige konsekvenser av at man er for sent ute med å sørge for frivillig registrering av utleievirksomhet eller begår andre feil i forbindelse med registreringen. De nye justeringsbestemmelsene trer i kraft 1. januar 2008.