Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:98 (2007-2008)
Innlevert: 19.10.2007
Sendt: 23.10.2007
Besvart: 30.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I Fredrikstad Blad 28. september beskriver brukerrepresentanten for pasientgruppen hjertepasienter sin bekymring i forhold til hvordan tilbudet til denne pasientgruppen i Østfold er i ferd med å ødelegges.
Kan statsråden forsikre at rehabiliteringstilbudet til hjertepasientene i Østfold ikke nedlegges, men at det i stedet skal gies en høyere prioritering, og forbedres på lik linje med rehabiliteringen i Tønsberg?

Begrunnelse

I april 2005 ble "Prosjekt Hjerterehabilitering" startet, med den hensikt å prøve ut en modell for tidlig rehabilitering av pasienter som har gjennomgått en akutt behandlingskrevende hjertehendelse.
Ved igangsetting av rehabiliteringstilbudet i Sarpsborg var optimismen og gleden stor over endelig å kunne tilby hjertepasientene et godt rehabiliteringstilbud. I mai 2006 ble det vedtatt at hjerterehabilitering skulle gå inn i Sykehuset Østfolds regulære drift, som et tilbud til alle aktuelle pasienter i Østfold.
På tross av meget gode resultater ble det vedtatt å flytte hjerterehabiliteringen til Fredrikstad, og formålet var kun å spare penger. I forbindelse med flyttingen ble 5 kardiologstillinger ble fjernet i Sarpsborg noe som i neste rekke fører til at mange pasientene ikke lenger får utredning slik de trenger i rett til før deltagelse. Fra helseregionens ledelse har det kommet signaler om at de refusjonene man i dag får vil bli kraftig redusert, og sykehusledelsen er nå igjen pålagt å omarbeide dagens program med mindre undervisning til pasientene. Dette vil gi et dårligere tilbud for pasientgruppa. Brukerrepresentanten i Østfold oppfatter det slik at de stadige innsparinger og omlegginger som foretaes svekker tilbudet til pasientene, og frykter at dette også kan føre til at hele tilbudet kan stå i fare for å bli nedlagt med begrunnelsen lav lønnsomhet. Dette kan ikke sammenlignes med hva man ser i Tønsberg, hvor hjertepasientenes rehabiliteringstilbud har fått høy prioritet fra starten av, og hvor det også legges til rette for forskning. Regjeringen har varslet storsatsning på rehabilitering, noe man ikke ser i Østfold hvor man i stedet stadig er vitne til kutt, innsparinger og nedleggelser av eksisterende rehabiliteringstilbud. Likeverdige tilbud innenfor en og samme region bør etterstrebes, og jeg vil derfor oppfordre statsråden til å vurdere om det som skjer med hjerterehabiliteringen ved sykehuset Østfold er samfunnsøkonomisk riktig og til beste for pasientene i dette fylket.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at Prosjekt Hjerterehabilitering ble formelt godkjent og innlemmet i ordinær drift ved Sykehuset Østfold HF sommeren 2006. Hjerterehabiliteringen og deler av poliklinikken holdt til i spesialistsenteret i Sarpsborg fram til august 2007. Deretter ble denne aktiviteten integrert og samlokalisert med øvrig kardiologisk virksomhet i Fredrikstad.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at Sykehuset Østfold ikke har "fjernet" fem kardiologstillinger, men ved å samlokalisere driften til Fredrikstad har helseforetaket redusert antallet innleide kardiologer, uten at dette har forringet rehabiliteringstilbudet til hjertepasientene. Sykehuset kunne i forbindelse med omleggingen avslutte en kostbar "vikarstafett" som besto av en rekke utenlandske hjertespesialister.

Regionalt helseforetak kan også opplyse at sykehuset har nedlagt et betydelig arbeid i å tilpasse innholdet i rehabiliteringen, slik at de fortsatt kan tilby pasientgruppen god og forsvarlig oppfølging innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer. Sykehuset Østfold skal fortsette å tilby hjerterehabilitering uavhengig av bosted i fylket, og har tilpasset tilbudet slik at det i dag foreligger i individuelt tilpasset form, hvor lege, fysioterapeut og spesialsykepleier er involvert. Det har vært dialog med brukerrådet i forbindelse med omleggingen.

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å følge opp at tilbudet til hjertepasientene i Østfold blir godt ivaretatt og videreutviklet gjennom denne omleggingen og innenfor de rammer som er gitt. Jeg kan også vise til Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering der vi presiserer overordnede mål for feltet, for å bidra til at alle som trenger det får nødvendig rehabilitering.