Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:92 (2007-2008)
Innlevert: 19.10.2007
Sendt: 22.10.2007
Besvart: 29.10.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): På TV2-nyhetene fredag 19/10 fremsetter Statsråden fordomsfulle påstander om FrPs klimapolitikk, og sammenligner FrPs miljøengasjement med en pyroman som skal lære bort brannvern. Det er leit at statsråden legger argumentasjonen på et slikt lavmål i debatten. FrP har fremmet et "Kyoto-forslag" som ligger til behandling i Stortinget.
Har statsråden satt seg inn i dette forslaget, og kan statsråden begrunne, basert på forslagets innhold og ikke gamle fordommer, hva som gjør FrPs forslag sammenlignbart med bevisst destruksjon?

Begrunnelse

FrPs forslag kan finnes her:
http://www.stortinget.no/dok8/2006/dok8-200607-097.html

Dok 8:97 (2006-2007) "Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Arne Sortevik, Harald T Nesvik og Ketil Solvik-Olsen om Kyoto-tiltak med vekt på kostnadseffektivitet og nytte for miljøet".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gjennom hele 1990-tallet har FrP sådd tvil om FNs klimapanels (IPCC) konklusjoner i stedet for å mobilisere til engasjement om klimapolitikken. IPCCs konklusjon i den fjerde hovedrapporten som legges fram i 2007, sier at det er meget sannsynlig at klimaendringene de siste 50 årene er menneskeskapte. Slik håndfast kunnskap burde føre til en snuoperasjon i FrPs tenkning omkring klimapolitikk og en innrømmelse av at den tvilen partiet har uttrykt til klimavitenskapen ikke er berettiget.

Til problemstillingen om nasjonale versus globale utslippskutt som berøres i Dok 8:97 (2006-2007), vil jeg vise til St. meld. nr. 34 (2006-2007) hvor Regjeringen som kjent har fremmet ambisiøse klimamål. En begrunnelse for disse målene er nettopp knyttet til behovet for å få på plass et globalt rammeverk for reduksjon av globale klimagassutslipp. De nasjonale målene vi har foreslått må sees i sammenheng med Norges ambisjon om å spille en troverdig pådriverrolle for en global klimaavtale.