Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:99 (2007-2008)
Innlevert: 19.10.2007
Sendt: 22.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er stor uro i befolkningen i Hammerfest-området, knyttet til de store utslippene av sot fra gassfakkelen på StatoilHydros anlegg på Melkøya. Fakkelen ble tent den 21. august i år, og man venter enda på et endelig svar på om det er helsefare knyttet til disse utslippene. I en rapport fra SFT går det fram at det er funnet kreftfremkallende stoffer i røyken fra anlegget.
Vil helse- og omsorgsministeren foreta undersøkelser for å avdekke helsefaren ved disse utslippene?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Brønnstrømmen fra Snøhvitanlegget ble ført inn i anlegget på Melkøya 21. august. Deretter har anlegget hatt røykdannelse fra fakling av gass, med perioder med støv og sotnedfall i Hammerfest. Sot dannes ved ufullstendig forbrenning. Under ufullstendig forbrenning vil det også kunne dannes PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) som er kreftfremkallende. I tillegg kan utslipp av partikler gi korttidseffekter i form av irritasjon av luftveier mv.

Anlegget på Melkøya har utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Som en del av utslippstillatelsen er det satt krav til måling av utslipp. Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Utslippstillatelsen omfatter ikke røykutslipp av det omfang som til nå har kommet fra fakkelen. Med utgangpunkt i utslippet av sot gjennomførte SFT en utrykningskontroll med virksomheten 30.08.07. Det ble påpekt tre avvik:

1. Det har vært et større røykutslipp, med bl.a. partikler og PAH, under oppstart.

2. SFT ble ikke varslet av bedriften om de kraftige røykutslippene fra faklingen

3. Enkelte rutiner knyttet til måling av utslipp har ikke vært gode nok til å sikre og dokumentere at utslippstillatelsens krav oppfylles.

Som en oppfølging av dette tilsynet skal StatoilHydro gi en skriftlig redegjørelse innen 29.10.07 for:

- mulige tiltak som reduserer utlippene ved fakling

- interne rutiner for varsling som tilfredsstiller kravene i tillatelsen

- rutiner knyttet til miljøovervåkning som oppfyller kravene, herunder

- resultater fra prøvetakinger som er utført

- grunnlaget for beregninger av utslipp av PAH og andre prioriterte stoffer og StatoilHydros vurdering av hvor representative målingene er.

Helsetjenesten ved kommunelegen i Hammerfest har fulgt opp denne saken, bl.a. ved løpende å innhente helsefaglige vurderinger fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt fra Folkehelseinstituttet basert på de målingene som er foretatt.

Folkehelseinstituttet konkluderte med at de første målingene som var foretatt, ikke var egnet til å bedømme konsekvenser av sotspredning. Det manglet data på svevestøv i Hammerfest samt innhold av kreftfremkallende PAH. Folkehelseinstituttet mottok nye måledata 05.10.07. På bakgrunn av disse dataene har Folkehelseinstituttet konkludert med at eksponeringen av befolkningen i Hammerfest for svevestøv og de målte miljø-giftene var lave i måleperioden, og at dette ikke utgjorde noe noen fare for helseskade. Folkehelseinstituttet tar imidlertid forbehold om at det ikke forelå måledata fra perioder med de utslippsmessige mest ugunstige metrologiske forhold ved oppstart av faklingen.

Som nevnt over har StatoilHydro fått et krav om å redegjøre for miljøovervåknings-programmet. Kommunehelsetjenesten vil sammen med nasjonale helsemyndigheter følge med på om programmet er tilstrekkelig tilfredsstillende til å måle miljøutslipp med betydning for helsen. Videre vil helsemyndighetene ut i fra de dataene som fremkommer fra overvåkningen, løpende foreta vurderinger om utslipp medfører helsefare.

Kommunehelsetjenesten i Hammerfest sin bekymring fremover er om StatoilHydro får kontroll med fakkelen, slik at den slutter å sote. En eventuell videre oppfølging fra helsemyndighetenes side knyttet til dette vil avvente redegjørelsen fra StatoilHydro til Statens forurensningstilsyn.