Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:102 (2007-2008)
Innlevert: 23.10.2007
Sendt: 24.10.2007
Besvart: 31.10.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil Regjeringen gå inn for et todelt mål for reduksjon av klimagassutslipp, et for rike land og et for utviklingsland, i den kommende forhandlingsrunden om en ny bindende internasjonal klimaavtale som starter på Bali i desember?

Begrunnelse

FNs klimapanel har i sin siste rapport slått fast at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85 prosent innen 2050 om vi skal unngå en temperaturøkning på mer enn 2,0-2,4 grader. Selv med omfattende kvotekjøp og overføring av teknologi fra rike til fattige land vil utslippene fra utviklingslandene øke i årene fremover. Skal vi greie å oppnå utslippsreduksjoner som monner i et globalt perspektiv, kommer vi ikke utenom at de største utslippskuttene må tas i de rike landene. Uten slike kutt blir det ikke rom for de økte utslippene en forventer vil komme fra den fattige delen av verden.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Norges hovedmål på Bali er å få etablert en forhandlingsprosess om et nytt, globalt klimaregime under Klimakonvensjonen. Forhandlingene bør gis en ramme på to år, og avsluttes på det femtende Partsmøtet i København i 2009. For Regjeringen er det viktig at de internasjonale forhandlingene tar utgangspunkt i Regjeringens fastsatte mål om å unngå at den globale temperaturøkningen overstiger 2 ºC sammenliknet med før-industrielt nivå. Dette er et ambisiøst mål som vil få konsekvenser for utslipp både i industrialiserte land og utviklingsland.

Utslippsforpliktelsene under Kyotoprotokollen omfatter i dag bare rundt 30 prosent av de globale klimagassutslippene og er på ingen måte tilstrekkelig for å møte klimautfordringen.

Regjeringen ser det derfor som helt avgjørende at vi får etablert et bredere, mer ambisiøst og forpliktende globalt regime.

Det er klart for Regjeringen at industrilandene må gå foran når det gjelder å ta ansvar for utslippsreduksjoner, men alle land med store utslipp må på sikt delta for at vi globalt skal kunne oppnå nødvendige utslippsreduksjoner.