Skriftlig spørsmål fra Kjell Arvid Svendsen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:105 (2007-2008)
Innlevert: 23.10.2007
Sendt: 24.10.2007
Besvart: 31.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Spørsmål

Kjell Arvid Svendsen (KrF): Utbedringsarbeidene i Haukelitunnellen er belastende for både person- og tungtransport på E134. Manglende omkjøringsmuligheter og dårlig informasjon om vei og føreforhold fører til forsinkelser. Yrkessjåførene må forholde seg til kjøre- og hvilebestemmelsene, og situasjonen gir økt press og forsinkelser for godstransporten på Haugalandet.
Vil statsråden sørge for bedre omkjøringsalternativer, samt effektiv og korrekt informasjon til både person- og yrkessjåfører?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utbedringsarbeidet foregår for fullt på E 134 over Haukelifjell. Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre dette arbeidet uten at det får konsekvenser for trafikkavviklingen. Siden omkjøringsvegene har dårlig standard og til dels ligger svært høyt, blir problemene større under vanskelige vær- og føreforhold.

Som følge av snøforholdene i vår, ble oppstart av arbeidet forsinket med ca. 6 uker. For i så høy grad som mulig å kunne opprettholde den opprinnelige planen for ferdigstilling av nødvendige tiltak inneværende år, er det inngått forseringsavtale med utførende entreprenør. Gjenstående arbeid er i avslutningsfasen og omfatter i det vesentligste elektroarbeid. Ytterligere forsering i sluttfasen vil være lite tjenlig og ha liten effekt.

Arbeidet skal etter planen være sluttført ca. 15. desember 2007.

Med bakgrunn i at trafikantene oppfattet skiltingen i forbindelse med tunnelarbeidet som uklar og misvisende, ba Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet om å endre skiltingen slik at den skulle bli enklere å forstå og ikke bidra til trafikkavvising. Jeg har nå fått opplyst at Statens vegvesen i tillegg vil gjennomgå informasjonsrutinene sine for å sikre trafikantene best mulig informasjon til enhver tid. Dette innebærer blant annet at vegtrafikksentralene til enhver tid skal kunne gi rett informasjon om faktiske og forventede forhold. Jeg har også fått forsikringer om at Statens vegvesen vil gjøre sitt beste for i størst mulig grad å redusere de negative konsekvensene av utbedringsarbeidet.

Ansvarsforholdet mht. stenging av vegen over Dyrskar og trafikkavvikling, både gjennom Haukelitunnelen og over gamlevegen over Dyrskar, er delt mellom Statens vegvesen Region sør og Region vest. Det er Region sør som tar beslutning om stenging, mens Region vest har ansvaret for trafikkavviklingen. Jeg legger vekt på at Vegdirektoratet sørger for best mulig koordinering av disse funksjonene.

Saken er også omtalt på side 75 i St.prp. nr. 1 (2007-2008) på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.