Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:106 (2007-2008)
Innlevert: 23.10.2007
Sendt: 24.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Helsetilsynet bryter stadig kravet om at saksbehandlingen ikke skal ta mer enn fem måneder. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er nå over ni måneder i Østfold, og dette forklares med at det er stor pågang på saker og for få ressurser.
Hva skyldes den store pågangen av klagesaker, og hvorfor aksepteres det at klagesakene ikke behandles innenfor fristen?

Begrunnelse

Helsetilsynet i fylkene har en viktig funksjon med å ivareta innbyggernes rettigheter. Det avdekkes stadig svikt i helsetjenestene, og mange får ikke de tjenestene og den hjelpen de har behov for og rett til etter pasientrettighetsloven og kommunehelsetjenesteloven. Det kan ofte være snakk om alvorlig syke og pleietrengende som ikke får nødvendige helsetjenester eller plass på sykehjem, og det er derfor viktig at klagesakene behandles så raskt som mulig. Behandlingsfristen som er på inntil 5 måneder er lang tid for en som venter på et svar, og ventetiden kan få store følger for den det gjelder. Helsetilsynet i Østfold og også i mange andre fylker bruker altfor lang tid på å behandle klagesaker, og det er all grunn til å ta det alvorlig når fristen for behandlingstiden ikke overholdes. Når behandlingstiden nå er oppe i ni måneder kan dette sees på som direkte uforsvarlig, eller i beste fall som en stor svikt, og at innbyggerne ikke er godt nok ivaretatt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Slik departementet er kjent med, viser siste tertialrapportering fra Helsetilsynet i fylkene at flere kontorer ikke overholder kravet om at i tilsynssaker skal minst halvparten av sakene behandles innenfor en saksbehandlingstid på 5 måneder ved 2000 saker per år, og kravet om at 90 pst. av rettighetssakene skal behandles innen 3 måneder. Årsaken til dette er sammensatt. Det er bl.a. stor variasjon på tilsynssaker og rettighetsklager per 100 000 innbyggere. Saksbehandlingstiden har også nær sammenheng med ressurssituasjonen.

Statens helsetilsyn har en tett oppfølging av saksbehandlingstiden; gjennom rapportering, kompetanseheving og konkret oppfølging overfor kontorer med saksbehandlingstid som ikke tilfredsstiller kravene.

Vi forstår spørsmålet slik at det særlig gjelder saksbehandlingstiden ved Helsetilsynet i Østfold. Ved siste rapportering hadde Helsetilsynet i Østfold en median saksbehandlingstid i tilsynssaker på 251 dager, og tallet for rettighetssaker var 122.

Helsetilsynet i Østfold har en saksmengde per 100.000 innbyggere som er nest høyest i landet. Det kan være grunn til å tro at stort fokus på tilsyns- og klagesaksbehandling i media har ført til at flere ber Helsetilsynet i Østfold vurdere hendelser/behandling, og at flere klager på rettigheter etter pasientrettighetsloven ikke blir oppfylt. Statens helsetilsyn har ikke opplysninger som tilsier at det er lavere oppfølging av rettigheter eller lavere kvalitet på helsetjenesten i Østfold enn i andre fylker.

I en situasjon med stor saksmengde, er det viktig at alvorlige tilsynssaker og andre saker hvor en avgjørelse er av stor viktighet for klager behandles. Viktige saker er særlig der det er av stor betydning å få vurdert om pasienten har krav på nødvendig helsehjelp, og dette er av stor betydning for pasientens videre behandling.

Dette fremgår av Statens helsetilsyns retningslinjer for Helsetilsynet i fylkenes saksbehandling. Dette står videre sentralt i Statens helsetilsyns løpende styringsdialog med helsetilsynet i fylkene.

Helsetilsynet i Østfold foretar fortløpende en prioritering av de alvorligste tilsynssakene og rettighetsklagene hvor det er viktig med en rask avgjørelse for klager. Statens helsetilsyn har i dag fått opplyst at Helsetilsynet i Østfold har en saksbehandlingstid i rettighetssakene som er i samsvar med kravet.