Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:111 (2007-2008)
Innlevert: 24.10.2007
Sendt: 25.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 73 2007-2008.
Kan statsråden gi nærmere opplysninger om bruk av såkalt ekstern konsulent i Kystverkets evaluering etter "Server-aksjonen"?

Begrunnelse

Jeg viser til svaret der det bl.a. heter:

"Kystverkets evaluering etter "Server"-aksjonen gjennomføres i regi av ekstern konsulent" og videre "I tillegg til Kystverkets evalueringen av "Server"-aksjonen ved bruk av ekstern konsulent osv [...]"

Jeg oppfatter omtalen i svar på spm. 73 slik at det brukes ekstern konsulent til å forestå en evaluering. Jeg oppfatter det videre som avgjørende viktig for at en slik evaluering skal kunne oppfattes som faglig grundig og nøytral at den "eksterne konsulent" som benyttes har dokumentert kompetanse vedr. slike aksjoner, ikke har regulær oppdragsmessig forbindelse med Kystverket og heller ikke på noen måte har hatt oppdrag knyttet til den konkrete "Server-aksjonen."
Jeg håper statsråden gjennom svar på dette spørsmål kan avklare disse viktige forhold knyttet til den evaluering som er omtalt i svar på spørsmål nr. 73 (2007-2008).

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg anser evalueringer som et svært viktig tiltak for å generere økt kunnskap, og for å gi innspill til mulige forbedringer av hendelseshåndtering i forbindelse med beredskap mot akutt forurensning.

Mitt svar på spørsmål nr. 73 (2007-2008) var basert på opplysninger innhentet fra Kystverket i sakens anledning. Kystverket har i etterkant korrigert sine opplysninger. På grunn av dette ga jeg derfor opplysninger i mitt svar på spørsmål nr. 73 (2007-2008) som det ikke fullt ut er dekning for.

Oppdraget som er gitt firmaet Nor PR AS er å utarbeide samlede oversikter for å få en helhetlig tilbakemelding fra alle som direkte eller indirekte var involvert i aksjonen etter Server-forliset. Rapporten skal danne grunnlag for læring og vurdering av forbedringsmuligheter både internt i Kystverket, hos IUAene som deltok i aksjonen, i forhold til oppdragsgivere og sentrale samarbeidspartnere. Rapporten skal også ha en pedagogisk og inspirerende funksjon for alle som jobber på dette feltet.

Som del av oppdraget inngår å gjennomføre intervjuer med sentralt involverte i aksjonen, eksempelvis IUAer, enkeltkommuner og ulike ledd i aksjonsorganisasjonen, forsikringsselskap osv. I tillegg er oppdraget å gjennomgå handlingsmønster under ulike faser av aksjonen.

Rapporten skal benyttes til informasjon og i forbindelse med undervisning.

Jeg anser at rapporten vil være et nyttig læringsverktøy for Kystverket. Rapporten vil imidlertid ikke ha karakter av en ekstern evaluering.

Jeg vil sørge for at det iverksettes en evaluering etter Server-aksjonen i tråd med det svaret jeg ga på spørsmål nr. 73. Jeg har hele tiden forutsatt at det i den forbindelse skal benyttes en uavhengig, ekstern konsulent, og at evalueringen også skal omfatte den samlede håndteringen av den oppståtte situasjonen, aksjonsledelsen, den påfølgende strandrensningen og spørsmål knyttet til økonomisk rolleblanding og habilitet.