Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:112 (2007-2008)
Innlevert: 25.10.2007
Sendt: 25.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden raskt ta initiativ overfor kommunene slik at det blir tilrettelagt for hørselshemmede i kommunestyresalene?

Begrunnelse

I Norge er det anslått at om lag 600 000 mennesker har en aller annen form for hørselshemning. Vårt demokrati som er et av verdens beste, burde derfor også gjøre det mulig for mennesker med hørselshemning å kunne ta verv i kommunene og å fungere i sine tillitsverv. Undersøkelser som HLF {Hørselshemmedes Landsforbund) har foretatt viser at teleslynger i kommunestyresaler er skremmende lesning. Dette betyr at i de fleste kommunene i landet vil en hørselshemmet og høreapparatbruker ha store problemer med å fungere som folkevalgt. Det mener jeg vi ikke lenger kan være bekjent av.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med å følge opp Syseutvalgets innstilling (NOU 2005: 8 - Likeverd og tilgjengelighet) og Bygningslovutvalgets innstilling (NOU 2005: 12 - Mer effektiv bygningslovgivning II). Et sentralt tema i arbeidet med forslag til ny bygnings- og gjennomføringsdel til plan- og bygningsloven er nye krav til universell utforming av både eksisterende og nye bygg som er rettet mot allmennheten. Med universell utforming siktes det i denne sammenheng til at det bygde miljø i størst mulig grad skal tilrettelegges slik at det kan brukes av alle. Forslag til nye krav skal ivareta hensynet til tilgjengelighet og brukbarhet for personer med redusert funksjonsevne, herunder hørselshemning. Jeg vil følge opp lovforslaget med gjennomgang av teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Forskriften setter krav til tiltak som omfattes av loven. Ved gjennomgangen vil det være naturlig å se nærmere på krav til forsterket lydoverføring i møterom, rom for undervisning og kulturformidling mv. Som nevnt vil også krav for eksisterende bygg bli vurdert.

Men det er ikke kun et behov for nye krav, det er også behov for bedre oppfølging av regelverket. Undersøkelser har vist at det er avvik mellom gjeldende regelverk til tilgjengelighet og brukbarhet og hvordan dette faktisk ivaretas i dag. I arbeidet med ny plan- og bygningslov vil jeg derfor også vurdere forslag til økt kontroll i byggeprosessen, mer vekt på kommunalt tilsyn og strengere reaksjoner mot overtredelser. Jeg tar sikte på å legge frem forlag til ny lov ved årsskiftet 2007/2008.

Jeg viser også til at dagens regelverk stiller krav til teleslynge. Etter gjeldende teknisk forskrift § 10-42 er det krav til teleslynge i publikumsbygg som har rom med forsterker- og høytalersystem. Veiledningen til forskriften fremhever at det i forsamlingslokaler er særlig nødvendig med teleslynge, slik at høreapparatbrukere kan delta på lik linje med andre. Når det bygges etter gjeldende plan- og bygningslov, skal det altså installeres teleslynge eller lignende forsterket lydoverføring i kommunestyresaler.

Det er viktig av hensyn til tilliten til vårt demokratiske system at alle mennesker - uansett funksjonshemming - skal kunne ta del i politisk arbeid. De som blir valgt til politiske verv, har også en plikt til å utøve sine verv. Det er derfor nødvendig at kommunene sørger for at de kan utføre sin ombudsrolle på en best mulig måte. For å sikre et levende lokaldemokrati, er det viktig at det også legges til rette for at publikum, inklusive hørselshemmede, skal ha mulighet til å følge kommunestyrets arbeid i dagens bygninger. Jeg forventer derfor at alle landets kommuner er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at møter i folkevalgte organer også blir tilrettelagt for hørselshemmede.