Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:113 (2007-2008)
Innlevert: 25.10.2007
Sendt: 25.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Sist sommer lovte statsrådene Bjørnøy og Riis-Johansen å sørge for å fremme forslag om lovendring av Viltlovens § 11 "Nødvergeparagrafen" så fort som mulig og som egen sak. Tidligere har Bjørnøy sagt at endringsforslag skulle fremmes ifb. "Naturmangfoldloven" og senest i løpet av 2007. Behovet for endring er åpenbart til stede, noe blant annet dom i Eidsivating Lagmannsrett av 21. september mot en gjeter viser.
Vil Regjeringen stå ved sine løfter om å endre "nødvergeparagrafen" innen beitesesongen 2008?

Begrunnelse

Se for øvrig spørsmål og svar på 104, 912 og 1144.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev av 25.oktober 2007 fra Stortingets presidentskap der spørsmål fra stortingsrepresentant Tord Lien ble oversendt til skriftlig besvarelse. Brevet gjelder den såkalte nødvergeparagrafen i viltloven (§ 11). Det stilles spørsmål om Regjeringen vil "stå ved sine løfter om å endre "nødvergeparagrafen" innen beitesesongen 2008".

Det er på det rene at arbeidet med denne saken har tatt lengre tid enn forutsatt. Det er allerede lagt ned mye arbeid i saken. Den berører sterke og til dels motstridende interesser, og Regjeringen foretar en grundig gjennomgang for å sikre at alle sider er tilstrekkelig belyst før et forslag til ny lovbestemmelse blir sendt på høring.

Foreløpig er det dessverre ikke mulig å si på hvilket tidspunkt saken vil bli fremmet for Stortinget.